Ayrıntı…

Detay,
Teferruat,
Tafsilat,
Ayrıntı,
Feri,
İngilizce: detail,
Fransızca: detail,
Almanca: einzelheit
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.
Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri; teferruat, tafsilat.
Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.
Tiyatro parçasındaki ana düşünceye yardımcı olan sözcük, tümce ya da eşya.
Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak parçaları.
Tiyatro oyununda, ana düşünceyi pekiştirici sözcük, tümce ya da eşya.

Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı…

Anatomi,
Teşrih,
İngilizce: anatomy,
Fransızca: anatomie,
Almanca: anatomie
Latince: anatomie.
Beden yapısı, gövde yapısı.
Vücut yapısı.
Gövde yapısı.
Beden yapısı, gövde yapısı, teşrih.
Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim.
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını, şeklini ve bu yapıyı meydana getiren organların birbiriyle olan ilgisini ve bağlarını inceleyen ilim, teşrih.
Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.

Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı.
Organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim.
Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı.
Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı bilimi.
Herhangi bir organizmanın yapısı.
Resim ve heykelde vücut yapısı.
Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilat vermek.
İnceden inceye didikleyip araştırmak.

Eskiden bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitaba, şerh kitabına verilen ad …

Haşiye,
Haşiye (Arapça, حاشيه , İng. post scriptum),

Dipnot.
Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.
Şerh kitabı.
Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap demektir.
Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
Kenar, pervaz.
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.

Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir. Haşiye yazma veya yazılma işine ise Tahşiye denir.

Ayrıca Korkutma, ürpertme anlamında da kullanılır.

Osmanlıca dipnot yazma, haşiye yazma, çıkma yapma …

Tahşiye,
Tahşiye, (Arapça, تحشيه ). Haşiye yazma.
Eskiden dipnot yazma, çıkma yapma.

Dipnot.
Dipnot ekleme.
Derkenar,

Haşiye yazma veya yazılma.
Haşiye yazma veya yazılma işinin adıdır.
Bir anlamda yorumlama.

Genelde otorite alim ve evliyalar tarafından, özet olarak yazılmış ve anlaşılması zor olan kaynakların, anlaşılır hale getirilmesi ve geniş ve tafsilatlı bir şekle çevrilerek yazılmasına Tahşiye denir.

Haşiye, (Arapça, حاشيه , İng. post scriptum),
Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir.

Kenar. Şerh kitabı.
Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap demektir.
Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
Kenar, pervaz.
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.

Ayrıca Korkutma, ürpertme anlamında da kullanılır.