Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, ölümünden sonra gelişen bir tarikat …

Mevlevilik,
Arapça, Mevleviyye, (مولويه -),
Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünden sonra XIII. yüzyılda gelişen bir tarikattır.
Mevlana bir tarikat kurmamıştır. Mevlana’nın düzenlediği sohbet toplantılarında dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema ve zikr yapılırmış. Zamanla Mevlana’nın fikirleri etrafında toplanıldı. Mevlana’nın gönül dostu Şems’i kaybettikten sonra Mesnevi’yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu’ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır.

Mevlana’dan sonra oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) oldu. Zamanla Mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana’nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya’daki Kubbe-i Hadra olarak bilinen Yeşil Kubbe, tarikatın manevi merkezi olarak kullanılmıştır.

Mevlevi Şeyhlerinden bazıları;
Şemsi Tebrizi,
Celaleddin Rumi,
Sultan Veled (Muhammed Sultan Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu).
Ali bin Ebu Talib
Cüneydi Bağdadi
Ebu Osman Mağribi
Aba Puşi Veli,
Ebu Ali Rubari
Ebu Ali Katib
Çelebi Emir Adil
Bitlisli Ammarı Yasir
Abdülgani Dede (Halep Mevlevi Şeyhi)
Şeyh Yakup Fakih,
Gavsi Dede.

Sümerlerde güneş tanrısı …

Utu,
Şamaş,
Sama,
Sümerlerde güneş tanrısı.
Sümerlerin ana tanrıçasıdır.
Sümer mitolojisinde güneş ve adaletin tanrısı.
Her şeyi yaratan, bütün işi iyilik olan büyük tanrıdır.
Utu, Nanna ile Ningal’ın çocuğudur. Ay tanrısı Nanna (Sin) oğludur.

Asur ve Babil’de tapınılan Güneş tanrısının Akadca adı Şamaş veya Sama’dır. Sümer mitolojisindeki Güneş Tanrısı Utu’nun karşılığıdır. Şamaş Arapça (Şems) Şems güneş demektir. Samaş İngilizce (Sun) ve Almanca (Sonna).

Sümerler, MÖ 4000 – MÖ 2000 yılları arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya’da) yaşamış ve medeniyetin temelini atmışlardır. Yazı ve astronomi ilk kez Mezopotamya’da Sümerlerle ortaya çıkmıştır.

Sümer dini çok tanrılı bir din olup, tanrılar insan görünümündedir. İnsanüstü güçlere sahip bu tanrılar ölümsüz varlıklar. Diğer insanlar gibi, tanrılarında çocukları, eşleri, aileleri var. Her şehrin bir koruyucu Tanrısı var ve o tanrı, şehrinin iyi yaşam sürmesinden sorumlu.

Sümerlerle ilgili diğer bilgiler;
Sümerlerde Gök tanrısı: An, Anu.
Sümer inancında yeryüzü tanrısı: Enlil
Sümerlerin baş tanrısı: Enlil
Sümer inanışında gök tanrısı: Anu
Sümer mimarisinin simgesi haline gelen, basamaklı piramit biçiminde tapınak: Ziggurat
Sümer okulu veya akademisine verilen ad: Edubba
Sümerlerde yaratıcılık tanrıçası: Antu
Sümerlerde Başrahip veya Başrahibe: En
Sümerlerde bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı, ana tapınma yeri: Enki
Sümerlerde Ölüler Diyarının adı: Ganzir
Sümerlerde yağmurdan sorumlu tanrı: İşkur
Sümerlerin en kutsal kenti, baş tanrının (Enlil) oturduğu yer: Nippur
Sümerlerin ilk başkenti: Kiş
Sümerlerde ölüler ülkesinin baş kapıcısı: Neti
Güneş tanrısı Utu’nun baş tapınma yeri: Larsa.
Güneş Tanrısı Utu’nun uyuduğu oda: Ganun.