Ezidiler tarafından kutsal sayılan, Musul kenti yakınındaki vadi…

Laleş,
Laleş Vadisi, Yezidilik, Musevilik gibi tek ulus dini. Hatta tek ulusun bir boyunun dini demek doğru olur. Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi’ lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Ortadoğu’ da ulusal kimlikleri olmayan İran’daki Bahailer, Lübnan’daki Dürziler ve Maruniler gibi Yezidiler de dini bir cemaattir. Yezidi inancı, Hariciliğin İbadiye kolundan ayrıldığı söylenir.

Ezidiler tarafından kutsat sayılan, Musul kenti yakınındaki vadi.
Yezidiler tarafından kutsal sayılan, Musul kenti yakınındaki vadi.

Yahudilerin Tanrı’ya verdikleri ad…

Yehova,
Yehova veya Tetragrammaton,
Yahudi ilahı demektir.
Tevrat’ a göre yazılması ve okunması yasaktır.
Musevilerin Allah’ a verdikleri isim.

Dünyayı 6 günde yapıp 7. günde dinlendiğine inanılan, yahudilerin tanrısı. Bu sebeple cumartesi günleri hiç bir yahudi çalışmaz, ellerini kollarını kıpırdatmazlar.

Yahudilerin ve Yehova’nın Şahitleri’nin tanrıya hitap ettiklerinde kullandıkları isimdir.

Kelime anlamı olarak bu ifadenin iki anlamı vardır:
Herşeyi yaratan O’dur. Ne olması gerekiyorsa o olur.

Yahudi olma durumu, Musevilik.
Yahudi dini, Musevilik.
Musevilik ya da Yahudilik, Arapça yahudi, Yehud kavmi ve dini demektir.

Tanah, İbrani Kutsal Kitabı ve yorumunu anlatır.
Musevilik, kurucusu Musa’ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani ve İsrail terimleriyle de Musevilik kastedilir. Museviliğin tek Tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir millettir.

Museviliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad …

Menora,
Museviliğin simgesi Şamdan,
Yedi kollu Şamdan.
Museviliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad.
Kudüs’teki eski tapınakta kullanılan ve zeytinyağı ile yakılan 7 kollu şamdan ya da lamba tutacağıdır.

Musevi inanç sembollerinin en eskilerinden biri olup daimi ışık ‘ı simgeler.
Menora yedi kollu oluşu itibariyle, antik Dönem Bilimi’nin 7 ana temeli olan aritmetik, geometri, astroloji, simya, retorik, müzik ve etniği simgeler.

Şamdan, Arapça mum anlamındaki şem kelimesinden türetilmiştir. Şamdan mum taşıyıcı, aydınlatma aracı anlamındadır. Şamdan kollarının ucundaki tablalara lamba ya da kandil konularak yakılır. Halk arasında şamdan, çırakma ya da çerağ-ışık ayağı denilir. Muhtelif boy ve biçimlerdedir. Altın, gümüş, bakır, pirinç, bronz gibi malzemelerden yapılmıştır.

Yahudilik başta olmak üzere manevi aydınlatmayı da temsil ettiği için hemen hemen her dinde özel bir yeri, değeri ve sembolik bir anlamı vardır. Manevi inanç sembollerinin en eskisidir. Sonsuz ışık (Allah’ın nuru), evrenin ve ruhların aydınlığı, bilimin aydınlığı gibi manevi anlamlardadır.

Tevrat’a göre Allah, yeri ve göğü yarattıktan sonra ilk olarak ışık olsun diyerek aydınlanmış dünya. Buna izafeten şamdan, ışık, nur anlamında kullanılmıştır. İslam dininde tekkelerde de yedi kollu şamdan kullanılmıştır.

1948 yılında kurulan İsrail devletinin simgesi olup Menorah – Menora, Sonsuz Işık, daimi ışık (Allah’ın nuru) simgesi olarak kullanılmıştır. Menora’nın Kudüs’ te Knesset’ in (İsrail meclisi) önünde büyük bir heykeli bulunmaktadır. Museviliğin sembolü olan menoralar, musevi tapınaklarında, sinagog ve havralarda çok sıkça kullanılır.

Yedi kollu şamdanlar, 7 ışığı, yaradılışın 7 gününü sembolize eder. Yani yahudilikte şabat’ ı altı çalışma günü ve yedinci dinlenme gününü ifade eder.