İslam’dan önce Uzza putuna tapan, Necid kökenli, göçebe bir Arap kabilesi…

Gatafan,
Arapça, Gatafan,
(Beni Gatafan)
Arapça, (بنو غطفان)
Adnaniler’e mensup bir Arap kabilesi.
İslam’dan önce Uzza putuna tapan, Necid kökenli, göçebe bir Arap kabilesi.
İslam’dan önce Arap putperestliğinde üstün varlıkla (Allah) insanlar arasındaki … kızları olarak kabul edilen Lat ve Uzza ile birlikte Menat adlı puttur.

İslam’dan önce Arap putperestliğinde üstün varlıkla (Allah) insanlar arasındaki aracı tanrılardan biri de Kuran’ın bildirdiğine göre, putperest Araplar tarafından Allah’ın kızları olarak kabul edilen Lat ve Uzza ile birlikte Menat adlı puttur.

Müslümanlıktan önceki Arap putlarından biri …

Uzza,
Al-Uzza,
Al-Lat,
Menat.
Atargatis, Athtar.
Al-Qaum,
Dhatu Anwat, Dushara.
Hubal,
Manaf, Menat.
Quzah
Shams(Şems).
Wadd

Arap putperestliğiyle alakalı en güçlü kaynaklardan biri 8. yüzyılda Hisham Ibn Al-Kalbi tarafından Kitab Al-Asnam (Putlar Kitabı) yazılmış. Putlar kitabı Mısırlı Ahmed Zeki Paşa tarafından Şam’da bulunmuş ve ölümünden sonra bu kitap Mısır devlet kütüphanesine bağışlanmıştır.

Al-Lat: Arapların üç baş tanrıçasından biridir. Bereket ve tarım tanrıçasıdır.
Al-Uzza: Üç büyük (Menat-Lat-Uzza) tanrıçanın en küçüğüdür. Yıldızların tanrıçasıdır.
Al-Qaum: Savaşın ve gecenin tanrısıdır. Aynı zamanda kervanların koruyucusudur.
Atargatis: Kuzey Suriye’nin en büyük tanrıçasıydı.
Athtar: Yemenli Arapların savaş tanrısı. Bu tanrı Mezopotamya kökenlidir.
Dushara: Nebatilerin en büyük tanrısıdır. Dağların tanrısıdır.
Dhatu Anwat: Kureyş kabilesinin ve Bedevilerin taptığı büyük bir ağaçtı.
Hubal: Arapların baş tanrısıydı. Ay tanrısıdır. Savaşçı kişiliği ile bilinir.
Manaf: Arapların kehanet tanrısıydı. Heykeli büyük ve taştandı.
Menat: Üç büyük tanrıçanın en büyüğüdür. Kader tanrıçasıdır.
Quzah: Göğün ve iklimin tanrısıdır. Araplar hala gökkuşağına qus qazah(Quzah’ın yayı) derler.
Shams: Arapların güneş tanrısıdır. Arapça güneş demektir. Mezopotamya kökenli bir tanrıdır.
Wadd: Arapların su tanrısı. Putu büyük ve sakallı olup Nuh suresi 23. ayette adı geçer.

İslam dışında hayat tarzları ortaya koyan ve bu hayat tarzları için kendilerine hizmet ettiren her türlü siyasal, dinî ya da kişisel güç …

Hubel,
Hübel.
Tagot,
Tagut,

Lat,
Menat,
Uzza- Uzat.
hubel
Cahiliye devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.
Müslümanlık öncesi Arabistan’da Kibele’ ye verilen addır. Bir dönem Arapların, önemli sembollerinden olan Hübel, Kabe’nin hem içinde hem de dışında bulunan tüm putların en büyüğü olarak kabul edilmekteydi.

İnsan şeklinde ve kırmızı akikten yapılmış olan Hübel, Kureyşlilere sağ kolu kırılmış olarak, Mekke’ye Şamdan getirilmiştir. Kırık kolun yerine altından bir kol takılmıştır.

Hübel putu Arapların taptığı 360 putun içinde baş put olarak nitelenen ve sembol putlarından birisidir. Kureyş kabilesi putlarının en büyüğü ve en kutsalıdır. Kureyş Kabilesi Ay Tanrısı Allah’a (El Ellah veya Hubel) ve onunla insanlar arasında iletişim kurduğuna inanılan üç kızına taparlardı. Mekke’deki Kabe’de El Lat, El Uzza, Menat adlı bu üç tanrıça put vardı. El Lat-Merkür, El Uzza Venüs ve Menat Dünya olarak anlaşılmalıdır. Hristiyanlıktaki “Üçleme -Teslis’in de Güneş, Ay ve Dünya ile ilişkilendirilmesi yanlış olmaz. İsa ve Havarilerinin ve de meleklerin başlarındaki hale Mitra-Zerdüşt inancı, Mısır ve Sümer İnançlarının sembolü olan “Güneş” i temsil eder.

Tağut,

Kendisine kulluk ettiren kişi ya da şey; şeytan, put vs.

İslam dışında hayat tarzları ortaya koyan ve bu hayat tarzları için kendilerine hizmet ettiren her türlü siyasal, dini ya da kişisel güç.