Ortaya çıkan şey, sonuç …

Meal,
Netice,
Son, sonuç.
Ortaya çıkan şey, sonuç, netice.
Arapça meal, (ﻣﺂﻝ).
Semere, verim,
Geri dönmek ve rücu eylemek’ den; Meydana gelen netice.

Meal kelimesinin diğer anlamları;
Eski dilde, Anlam, kavram, mefhum.
Anlam, kavram, mana, mefhum.
Husul yeri, peyda olunacak yer.
Bir şeyin kısaca manası, anlamı, bir şeyin kısa ve eksik manası.
Kısaca manası.
Kaymak.
Sözün kısaca anlamı.
Kelime kelime olmaksızın, asıl anlatılmak istenileni ifade etmek suretiyle yapılan Kuran tercümelerine verilen isim.

Mana kelimesinin eski şiirlerde geçen şekline verilen ad…

Mani,
Mana kelimesinin eski şiirlerde geçen şekline mani denir. Maninin oluşumu üzerine bugüne kadar farklı görüşler öne sürülmüştür. Fuat Köprülü, mani kelimesinin mana’dan geldiğini öne sürer. Arapça mana kelimesinin Farsçada mani şeklinde söylendiği, oradan da Türkçeye geçtiği kanaatindedirler.

Mani tarzındaki şiirlere yörelere göre verilen isimler şöyledir.;
Aydın’da mana;
Artvin ve Denizli’de mana, deyiş, deyişleme;
Şanlıurfa’da meani (kadınların söylediği maniler) ve hoyrat (erkeklerin söylediği maniler); Kars’ta meni;
Erzincan’da ficek;
Doğu Karadeniz’de karşı-beri;
Doğu Anadolu’da türkülerin bentleri arasında pişrevi denilen manilerin okunduğunu biliniyor.

Anadolu dışındaki Türk topluluklarında da mani karşılığı olarak;
Ahıska’da mahnı,
Azerbaycan’da bayatı, mani, meni, mahnı, mahna;
Kerkük’te meni,
Pirizren Türklerinde martifal,
Gagavuz Türklerinde şın, çın ve mani;
Kıbrıs Türklerinde mani,
Irak Türklerinde meni, hoyrat, horyat, koryat, koyrat;
Kırım Türklerinde mane, cır, yır, çıng, çinik/çinig;
Kumuk Türklerinde sarım,
Nogay Türklerinde şın ve çın,
Kırgızistan’da tört sap, aytipa, öleng, kayım ülenek, aytış;
Kazakistan’da ölen, aytıspa, aytipa, gayım ölen, kayım ülenek;
Özbekistan’da törtlik, aşula, koşuk;
Uygur Türklerinde yörtlik;
Türkmenistan’da rubayı, rubağı, moncugattı ve lele;
Kazan Türklerinde şiğir töri,
Başkurt Türklerinde şiğir törö gibi sözler, mani türündeki şiirler için kullanılır.

Eskişehir yöresinde Hıdrellez manilerine verilen ad…

Kilitaçma,
Eskişehir yöresinde Hıdrellez manilerine verilen ad.

Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiridir.
Maniler, genellikle dört mısradan oluşur ve hece vezniyle yazılır. Köylerde maninin büyük bir yeri ve değeri vardır.

Düğünler, kına geceleri, aşk ve sevgiler, eğlenceler, alemler, oyunlar ve halk dansları mani söylenerek kutlanır. Maniler, kültürümüzdeki geleneklerdendir. Düğünlerde, Halaylarda karşılıklı söylenen maniler kimi yerlerde berete diye adlandırılır. Bazen Beretek biçiminde de söylenir.

Kilit açma, Eskişehir yöresinde Hıdırellez manilerine kilit açma denir. Kilit açma, kızların kısmetini açmak için yapılan bir uygulamadır.

Maniye verilen diğer isimler;
Şın, Eskişehir’de Kırım göçmenlerinin getirmiş olduğu şın da denilen maniler söylenir.

Mana, Aydın’da mani anlamında mana kelimesi kullanılır.

Çağala, Akhisar’da Hıdırellez günü genç kızlarla erkeklerin tanışmasına aracılık eden kimselerin söylediği manilere çağala denir.

Esevele, Çanakkale’nin Ahmetçe köyünde, düğünde söylenen manilerin adı ise esevele’dir.

Okşama, Denizli yöresinde kına gecesinde gelin için okunan manilere okşama denir.

Ficek, Erzincan’da maniye ficek adı verilmiş.

Hukuşka, Kars yöresinde söylenen zincirleme manilere hukuşka denir. Aynı şekilde, Azerbaycan’da da hukuşka adı verilir. Hakışka da denir.

Ülenek, Kazan Türkleri ile Kırgız Türkleri’nde maniye verilen adlardan birisi ülenek’dir.

Mane, Kırım Tatarlarında maniye, mane denir.

Çinik, Kırım Tatarlarında maniye verilen adlardan birisi de çinik’dir.

Göstergebilim …

indir

Semiyotik
記号論
Gösterge bilimi.
İm Bilimi.
Fr. sémiotique,
İng. semeiotic,
Alm. Semiotik.
Semptomatoloji.
Yunancada işaret anlamına gelen semeion (σημειωτική) kelimesinden gelir.

Simge, sembol ve işaretleri anlama ve yorumlanma süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesi bilimidir. Görüntü 0larak (resim, fotoğraf) gösterilen, belirttiği şeyi doğrudan doğruya canlandıran bir göstergedir. Bir nesneyle ilişkilendirilen kurduğu gerçek ilişki nedeniyle, bu nesne tarafından belirlenen bir göstergedir. Ateşi belirleyen gösterge, duman simgesi, uzlaşmaya dayanan bir göstergedir. Adaletin simgesi terazi olarak imgelenmiştir.

Fransızlar semiyoloji terimini kullanmışlar, bugünkü anlamda ilk kez John Locke tarafından 1690 yılında kullanılmıştır. Semiyotik, mana bilimi, dil bilimi, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha bir çok bilim dalı gibi disiplinler arası bir disiplindir. Kültürel kodlar, örf ve adetler, ananeler mana süreçlerine göre işaret sistemleri inceleme alanına girmektedir. Yapısalcılığın modeli olarak düşünülmektedir. İşaret bilimi, temel birim olarak işaret kavramından yola çıkar. İletişim ve haberleşmeye ilişkin olaylar ve olgular üzerinde çalışır.

Türkiye’de 1960’lı yıllardan bu yana gösterge bilim olarak bilinmiştir. Fazla yaygın olarak kullanılmayan imbilim, semiyoloji olarak kullanılmaya başlanmıştır. Semiyotik, gösterge bilim olarak bilinir.