Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği…

İnisiyatif,
İnsiyatif,
Fransızca initiative,
İngilizce initiative.
Öncecilik, üstünlük.
Girişim.
Karar verme yetkisi.
Bir şeyi ilk olarak ortaya atıp düzenleme.
Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.
Bir işi kendi başına yapabilmek, o iş hakkında gerekli kararları alabilmek için sâhip olunan nitelik, tek başına yapabilme gücü.

Saçma (söz, kişi, davranış) …

Abuk,
Saçma (söz, kişi, davranış).
Abuk (apuk),
Avurdu şişirip parmakla vurarak ses çıkarmak.
Abuk; Sersem, kötü adam.
Abuk; Umut, güven.
Ciddiyetsizlik, saçmalık.

Abuklama; Saçmalama.

Abuk sabuk;
Tek başına anlamı olmayan kelimelerden meydana gelmiş ikileme.
Saçma sapan, manasız, münasebetsiz.
Akla, mantığa uymayan, düşünülmeden söylenen, saçma sapan (söz).

Anonim şirketlerde kurucu ortakların ya da sermaye arttırımına katılanların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı…

Apor,
Attalos,
Anonim şirketlerde ortakların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı .
Anonim şirketlerde kurucu ortakların ya da sermaye arttırımına katılanların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı.

Ticaret Şirketleri;
Kollektif
Komandit (Adi Komandit, Paylı Komandit)
Anonim
Limited.

Anonim Şirket, bir ünvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile mesul bulunan şirkettir. Ortakların mesuliyeti, taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır.

-Anonim şirketlerde sermayenin muayyen ve paylara bölünmüş olması gerekmektedir.
-Borçlarından dolayı anonim şirket yalnız malvarlığı ile sorumludur.
-Ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye ile sınırlıdır.
-A.Ş.’ nin kuruluşu için şirkette en az 5 kurucunun bulunması şarttır ve ortaklıkta pay sahiplerinin 5 den aşağı düşmesi fesih sebebidir. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Tüzel kişi ortaklar bir temsilci vasıtasıyla temsil edilirler. Birden fazla temsilci seçerlerse, bunlar müştereken temsil ederler, ancak bunların tek oy hakkı vardır.
-A.Ş. bir ticari şirkettir ve bu nedenle hükmi şahsiyete haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme konusunun kapsamı içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
-A.Ş. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur ve işlemler ilgili bakanlık tarafından denetlenir.

Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı 50 milyar Türk Lirasından aşağı olamaz. Anonim şirket, iktisat ve ticaret vekaletince verilecek izinle kurulur.
Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya kamu düzenine aykırı işlemler ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan şirketler aleyhine özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca fesih davası açılabilir.

Arap edebiyatında mesleği gereği ezbere şiir okumak olan kişi …

Ravi,
Arap edebiyatında mesleği gereği ezbere şiir okumak olan kişi.
Arapça Ravi, (ﺭﺍﻭﻯ)
Rivayet eden.
İnsanlara haberleri nakleden.
Anlatan, hikaye eden.
Hadis nakleden.
Söyleyen, anlatan.
Rivayet eden, haber veren.
Rivayet yani söylenti anlatana verilen ad.
Rivayet eden, söz nakleden,
Hadisi kendisinden sonrakilere aktaran kimse.
Arapça rivayet, bir sözü nakletmek kelimesinden türetilmiş.
Rivayet eden, anlatan, nakleden kimse.
Senetlerini zikrederek hadis nakleden kimse.

Raviyan, (ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ)
Arapça Raviyan, Raviler, rivayet edenler, nakledenler, anlatanlar.

1 2