Anonim şirketlerde kurucu ortakların ya da sermaye arttırımına katılanların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı…

Apor,
Attalos,
Anonim şirketlerde ortakların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı .
Anonim şirketlerde kurucu ortakların ya da sermaye arttırımına katılanların şirket sermayesine yaptıkları her türlü katkı.

Ticaret Şirketleri;
Kollektif
Komandit (Adi Komandit, Paylı Komandit)
Anonim
Limited.

Anonim Şirket, bir ünvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile mesul bulunan şirkettir. Ortakların mesuliyeti, taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır.

-Anonim şirketlerde sermayenin muayyen ve paylara bölünmüş olması gerekmektedir.
-Borçlarından dolayı anonim şirket yalnız malvarlığı ile sorumludur.
-Ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye ile sınırlıdır.
-A.Ş.’ nin kuruluşu için şirkette en az 5 kurucunun bulunması şarttır ve ortaklıkta pay sahiplerinin 5 den aşağı düşmesi fesih sebebidir. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Tüzel kişi ortaklar bir temsilci vasıtasıyla temsil edilirler. Birden fazla temsilci seçerlerse, bunlar müştereken temsil ederler, ancak bunların tek oy hakkı vardır.
-A.Ş. bir ticari şirkettir ve bu nedenle hükmi şahsiyete haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme konusunun kapsamı içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
-A.Ş. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur ve işlemler ilgili bakanlık tarafından denetlenir.

Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı 50 milyar Türk Lirasından aşağı olamaz. Anonim şirket, iktisat ve ticaret vekaletince verilecek izinle kurulur.
Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya kamu düzenine aykırı işlemler ve faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan şirketler aleyhine özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca fesih davası açılabilir.

Donma olayına neden olan bileşiklerden arındırılmış yağlar için kullanılan sözcük …

ayçiçeği-620x465
Vinterize,
Vinterize etmek,
Donma olayına neden olan bileşiklerden arındırılmış yağlar için kullanılan sözcüktür.
Vinterizasyon işleminden geçirmek.
Yağın donma sıcaklığını düşürme işlemi.

Vinterizasyon işlemi; Kademeli olarak soğutulan ve düşük sıcaklıklarda yavaşça karıştırılıp bekletilerek elde edilen donmuş asitlerin süzülerek yağdan uzaklaştırılmasıdır.

Vinterize işlemi esnasında yağın içine bazı katkı maddeleri eklenir ya da yağdan bazı maddeler çıkarılır.

Yağ üretiminde rafinasyonda; degumming-fosfolipidlerin giderilmesi, nötralizasyon-asitlik giderme, dewaksing-mumsu maddelerin uzaklaştırılması, ağartma-renk açma ve koku giderme-deodorizasyon işlemleri uygulanır. Yağlar içerisinde yağı matlaştıran, bulanıklaştıran, düşük sıcaklıklarda çöken bileşenler vardır. Bunlar vakslar-uzun zincirli yağ alkolleri, doymuş gliseridler ve stearinlerdir. Vinterizasyon işleminde kademeli olarak yağlar soğutulurak düşük sıcaklıklarda yavaşca karıştırılır. Böylece oluşan kristaller süzülerek ortamdan uzaklaştırılır. Kristalleşmeyi başlatmak ve süzme işlemini rahatça yapabilmek için perlit kullanılır. Bu cins operasyonlarda perlite vinterize toprağı denir. İşte bu işleme vinterizasyon, kışlandırma adı verilir. Bu tür elde edilen ürünlere de vinterize edilmiş anlamında vinterize ve rafine deyimi kullanılır. Böylece yağa matlık, bulanıklık veren bileşenler uzaklaştırılmış olur.

Genelde sıvı ve katı yağlar çeşitli trigliseritlerden oluşan bir karışımdır. Soğukta sıvı bir yağ içerisinde bulunan trigliseritler bulanıklığa neden olur. Kristalize olarak çökerler. Sıvı yağın içerisinde bulunan katı yağ kristalleri yağın muhafaza edilebileceği sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda, bir ön soğutma işlemi ile uzaklaştırılır. Bu işleme vinterizasyon ya da stearinsizleştirme ya da kışlandırma denir.