Faktör …

Etmen,
Faktör,
Fransızca, facteur,
İngilizce, factor,
Almanca, Faktor,
Latince, facere

Etmen,
Etken.
Yapan, işleyen.
Amil,
Arapça, amil, [عامل ]
Müessir.

Bir sonucun meydana gelmesinde etkili olan unsurlardan her biri, etken, etmen, müessir, amil.

Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.

İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.

Birimlerin nicel ya da nitel özelliklerinin değişimi üzerinde etkilerde bulunduğu kabul edilen dışsal etmenler, değişkenler.

Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.

Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.

Göstergebilim …

indir

Semiyotik
記号論
Gösterge bilimi.
İm Bilimi.
Fr. sémiotique,
İng. semeiotic,
Alm. Semiotik.
Semptomatoloji.
Yunancada işaret anlamına gelen semeion (σημειωτική) kelimesinden gelir.

Simge, sembol ve işaretleri anlama ve yorumlanma süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesi bilimidir. Görüntü 0larak (resim, fotoğraf) gösterilen, belirttiği şeyi doğrudan doğruya canlandıran bir göstergedir. Bir nesneyle ilişkilendirilen kurduğu gerçek ilişki nedeniyle, bu nesne tarafından belirlenen bir göstergedir. Ateşi belirleyen gösterge, duman simgesi, uzlaşmaya dayanan bir göstergedir. Adaletin simgesi terazi olarak imgelenmiştir.

Fransızlar semiyoloji terimini kullanmışlar, bugünkü anlamda ilk kez John Locke tarafından 1690 yılında kullanılmıştır. Semiyotik, mana bilimi, dil bilimi, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha bir çok bilim dalı gibi disiplinler arası bir disiplindir. Kültürel kodlar, örf ve adetler, ananeler mana süreçlerine göre işaret sistemleri inceleme alanına girmektedir. Yapısalcılığın modeli olarak düşünülmektedir. İşaret bilimi, temel birim olarak işaret kavramından yola çıkar. İletişim ve haberleşmeye ilişkin olaylar ve olgular üzerinde çalışır.

Türkiye’de 1960’lı yıllardan bu yana gösterge bilim olarak bilinmiştir. Fazla yaygın olarak kullanılmayan imbilim, semiyoloji olarak kullanılmaya başlanmıştır. Semiyotik, gösterge bilim olarak bilinir.