Demokrasi…

Elerki,
El Erki,
Halkerki.
Demokrasi.
İng. democracy
Fr. democratie

Milli iradeye, hür seçime dayalı yönetim şekli.
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.
Toplumsal eşitliğe inanma ve bunun uygulanması.
Vatandaşların politik kararlara katılma veya temsilcileri seçme hakkının olduğu yönetim şekli.
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki.
Halk iktidarına dayanan hükumet şekli.
Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükumet şeklidir.
Bireylerin her türlü düşüncelerine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi.

Demokrasi Biçimleri;
Etnik demokrasi,
Katılımcı demokrasi,
Sosyal demokrasi,
Özgürlükçü demokrasi.

Yargı vesayetinin egemen olduğu yönetim biçimi …

Jüristokrasi,
İng juristocracy,
Yargıçlar yönetimi,
Yargının siyasal rejim üzerinde üstünlük kurmasıdır.
Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Demokrasiye zıt bir kavramdır. Demokrasinin aksine, yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasıdır. Juristokrasi, fonskiyon gaspı da denir. Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokrasi’de yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır. Yargının, yürütme üzerinde üstünlük kurması sebebiyle olagarşik yönetim biçimine girer.

Yönetim biçimleri şunlardır:
Aristokrasi
Cumhuriyet
Demokrasi, Despotluk
Federasyon
Komünizm, Konfederasyon
Mediokrasi, Meritokrasi, Meşrutiyet, Monarşi, Mutlakiyet
Oligarşi, Otokrasi
Parlamenter monarşi (Meşrutiyet), Plütokrasi
Sosyalizm,
Teknokrasi, Teokrasi, Totalitarizm

Mediokrasi, İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi.
Otokrasi, Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi.
Etokrasi, Yalnızca ahlak üzerine kurulu yönetim biçimi.
Timokrasi, Siyasal hakların yalnız varlıklı sınıfa tanındığı yönetim biçimi.
Plutokrasi,
Meritokrasizm.

Çoğunluk diktası …

Oklokrasi,
Mob rule.
Fransızca, ochlocratie,
İngilizce, ochlocracy,
Yunanca, okhlokratia,
Latince, ochlocratia,
Yunanca sözcük Eski Yunanca Oklokrasi, kalabalık, güruh sözcüğünden türetilmiştir.
Çoğunluk diktası.
Kalabalıkların iktidarı,
Güruh diktası.
Mafya iktidarı,
Eski Yunanca aynı anlama gelen kalabalık, güruh sözcüğünden türetilmiştir.
Mobokrasi, Ayak takımı yönetimi anlamına gelen bir tabirdir.
Mobokrasi, Yönetimin çete veya bir zümre tarafından ele geçirilmesi ile oluşan sisteme verilen ad.
İlk çağlarda demokrasiye yönelik eleştirel olarak kullanılırdı.
Jean Jacques Rousseau’ nun deyimi ile de demokrasinin yozlaşmış halidir. Yani daha iyi anlamak istersek Oklokrasi denilen şey, demokrasinin bozulmaya başladığı, adaletin yok olduğu bir dönemden hemen sonrasını, yani halkın özgürlük açlığı arsızlığa dönüştüğü bir aşamadır. Genelde demokrasilerde görülür. Kalabalıkların iktidarı da denir.

Mobokrasi; yani yığın idaresi ve oy çokluğu istibdadı olup baskı idaresidir. Böylelikle bu baskı sürecinde bazı ülkelerde demokrasi ile iş başına gelen bazı partilerin büyük oy çokluğuyla iktidara gelip, sonra demokrasiye son vermeleriyle sonuçlanır. Bir çok örnek verilebilir. Almanya’da Hitler sürecinde, Hitler iktidarını milletin iradesi ile perçinlemiş ve zafere dayanarak, gerçek demokrasiyi, mobokrasiye çevirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bayramı …


Cumhuriyet Bayramı,
29 Ekim 1923 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 1921 Anayasasında yapılan değişiklikle devletin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak ilan edilmiş ve o gece 101 pare top atışı ile Cumhuriyet kutlanmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyetinde ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde kutlanan milli bayramımız olup sevimli ülkemizin en büyük bayramıdır. TBMM tarafından kabul edilen 628 sayılı kanun ile 29 Ekim, 1925 yılından itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

Laik yaşama ait, dinden bağımsız olan …

Seküler,
Fransızca, séculier,
İngilizce, secular,
Laik yaşama ait, dinden bağımsız olan.
Laik duruma getirme, dinden bağımsızlaştırma.

 

Dünyevi olanı belirtir ve dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulması demektir.
Siyasi anlamda, sekülerizm din ve devletin ayrılması olup teokrasinin zıttıdır.
Yüzyıllık, yüzyılda bir olan.

Seküler,
Sekülerizm
Sekülarist,
İngilizce secularist, Felsefede Dünyacılık yanlısı, dünyacı karşılığı kimse demektir.

Toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket. Laiklik, dini kişi ve kurumların devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi, devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir. Dünyacılık, Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti.

Latince Saeculum, nesil veya yüzyıl anlamına gelir. Bu sözcük Hristiyan Latincesinde ise dünya anlamında kullanılmıştır. Türkçeye Fransızca sécularisme sözcüğünden türeyerek geçmiştir.

İktidarda olanların ülkenin kaynaklarını soyduğu rejimlere verilen ad …


Kleptokrasi,
Kleptocracy,
Yunanca κλέπτης kléptēs,
Hırsızlar rejimi anlamına gelir.

Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir. Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülen bu durum, o ülkelerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaktadır.

Cumhuriyet;
Republik, Respublica,
Türkiye Cumhuriyeti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Cumhuriyet, genel olarak temsili demokrasinin uygulanmasıdır. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir.

Demokrasi;
Demokrasi doğrudan veya dolaylı demokrasi vardır. Dolaylı demokrasi Cumhuriyet ve Federasyon olmak üzere iki türlüdür.

Başkanlık Sistemi,
Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı kişidir. Yürütme tek elde toplanmıştır. Başkan veya Devlet Başkanı’dır. Yürütme organı yasama organından kesin olarak ayrıştırılmıştır.

Anarşi
Anarşi (Erksizlik), Her tür otoriteyi, yönetim anlayışını reddeden görüştür. Herkesin eşit olduğunu, insanın devlet kurumuna ihtiyacı olmadığını savunur.

Oligarşi,
Yönetim sistemleri veya siyasal sistemler, herhangi bir devletin yönetimi için, devlet iktidarı türlerini ifade eder. Farklı yönetim biçimleri ile ülkeler idare edilmiştir. Kısaca bunları tanımlarsak şunlardır. Oligarşi, Azerklilik, Yunanca oligo kelimesi Az, Azınlık ve arch kelimesi Erk, İktidar sözcüklerinin bileşik şeklidir. Küçük bir grubun ya da topluluğun yönetim yetkisine sahip olması durumudur.

Teokrasi, Ülkeyi din adamları sınıfının yönetmesidir.
Aristokrasi, Seçkinler veya soylular sınıfı ülkeyi yönetir.
Plütokrasi, Zenginler sınıfının ülkeyi yönetmesidir.
Teknokrasi, Bilginlerin, akademisyenlerin iktidarıdır.
Jüristokrasi, Yargıçlar sınıfına yönetim hakkı tanınmasıdır.

Monarşi
Tekerklilik,
Monarşi, Yunanca Mono, Bir, Tek demektir. Arch ise Erk, İktidar sözcüklerinin bileşik halidir.
Ülke yönetiminde tek bir kişinin iktidara mutlak hakim olması durumudur. Bu tek kişinin gücünün çoğu zaman tanrısal kökenli olduğu kabul edilir.

Krallık,
Mutlak iktidar gücüne sahip bir yöneticinin tek bir ülkeyi idare etmesidir. Bu erk sahibi kişiye, toplumdan topluma farklı isimler verilebilir:
Çar,
Şah,
Han,
Sultan,
Emir,

Kağan,
Kaiser,
Kral, King, König,
Melik,
Mikado,
Padişah,
Raca, Reks.
Vang,

İmparatorluk:
İmparator, kralların kralıdır. Çok ulusludur. İmparator da farklı toplumlarda farklı isimlerle anılabilir:
Hakan,
Mihrace,
Firavun,
Basilius,
Padişah,
Tenno.

Diktatörlük:
Baskıcı monarşilerin en yaygın örneği diktatörlüktür. Bu gibi kişiler genellikle asker kökenli olup, ülkeyi tek başına yönetir. Diktatörün arkasında bulunan silahlı güç, iktidarının teminatıdır.

Despotluk:
Ülkenin başında bir despot bulunur. Bazen Tiran olarak da bilinir. Ülke yönetiminde zorbalığın, acımasızlığın hakim olmasıdır. Despot veya Tiran, kelime anlamı itibarıyla zorba demektir. Sivil görünümlü despot yeri geldiğinde silah kullanmaktan kaçınmaz.

1 2