Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ…

Cahiliye,
Arapça cahiliye, (ﺟﺎﻫﻠﻴّﺖ).
İngilizce, jahiliyya.
Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ.
Arapça Cahile ait, cahile özgü, cahilce gibi manalara gelen cehl kökünden türetilmiştir.
Cahiliye, cahiliyet.
Cahillik, bilgisizlik.
Arapların İslamiyet’ten önceki dönemine verilen isim.
Cahiliyet devri.
Cahiliye adeti.
Gafil.
Tecrübesiz, bilgisiz, genç, toy.

İslamlıktan önce Araplarca tapınılan bir put…

Tagot,
Tagut,
İslamlıktan önce Araplarca tapınılan bir put.
Cahiliye Döneminde putların bulunduğu mabetlerin sayısı oldukça fazlaydı. En önemli mabetlerden biriside Kabe olup, içinde ve çevresinde tapınmak için yüzlerce put bulunmaktaydı. Bununla birlikte, Cahiliye Dönemi Arapları, ahirete inanmıyor ve bir kısmı da cinleri ilah kabul edip tapıyorlardı.

İslam’ın doğuşundan önce, Cahiliye döneminde tapınılan putlar;
Esnam(sanem), Ensab (nusb), Evsan (vesen), Cibt, Timsal (temasil), Ünsa (inas) ve tagut.
Sanem, suret, resim ve özellikle put anlamına gelmektedir.
Ensab adı verilen putların belirli şekil verilmiş hallerine esnam veya evsan denilmiştir.
Vesen ise sadece taştan yapılan, fakat cismi veya belli bir şekli olmayan put demektir.

Hubel, İslam öncesi Mekke toplumunda tapınılan bir ay tanrısı idi.

Eskiden zar atılarak oynanan bir tür kumar …

Meysir,
Arapça, ميسر
Oyun.
Kumar,
Kumar için kesilen hayvan.
Osmanlı Döneminde kumar için kesilen hayvan.
Araplar arasında ok ile oynanan kumar.

Şans oyunu.
Cahiliye Arapları arasında yaygın olan bir kumar türü.
Eskiden zar atılarak oynanan bir tür kumar.

Sözlükte kolay olmak anlamındaki yesr (yüsr) kökünden meysir, kelimesi türetilmiştir.
İslam öncesi Arap toplumunda bir talih oyunu şeklindeki kumar çeşidini ifade eder.

Para veya mal karşılığı oynanan her oyun ve ortak bahis, kumardır.
Kolaylıkla mal çarpmak veya çarptırmak olduğu için islamiyette kumara meysir denilmiş.

Barbut,
Eskiden zar atılarak oynanan bir tür kumar.

Barkut,
Zarla oynanan bir çeşit oyun.

İslam ülkelerinde özgür bırakılmış kölelere verilen ad …

Mevali,
Azad edilmiş köleler.
İslam ülkelerinde özgür bırakılmış kölelere verilen ad.
İslam tarihinde cahiliye devrinde toplumdaki kişilerden birinin ya da çoğunluğunun isteğiyle kabileye katılan insanlara / kölelere verilen ad.

Köle Savaşlarda esir alınan ve bütün varlığıyla, bir başkasının mülkü olan kimse. Erkek esire köle, kadın ise cariye ismi verilir. Kölelik insanlık tarihi kadar eskidir.

Köle ve cariye aynı hükümlere tabidir. Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması demektir. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle, memluk veya kul denir. Köle sahibine ise efendi veya mevla denir. Bazı durumlarda uşak ve hizmetçi de köle anlamına gelir. Kadın kölelere cariye denir.
Hürriyetine sahip olmayan, başkalarının hükmü altında bulunan ve para ile alınıp satılan kişiler köle olarak adlandırılmıştır. Köle kelimesi yerine Türkçede bazen kul, bende, halayık, esir ve cariye veya odalık tabirlerinin kullanıldığı görülmektedir.

Arapça Mevali kelimesi, Osmanlı Devletinde görev yapan yüksek dereceli ilim adamlar için de kullanılırdı.

İslam dışında hayat tarzları ortaya koyan ve bu hayat tarzları için kendilerine hizmet ettiren her türlü siyasal, dinî ya da kişisel güç …

Hubel,
Hübel.
Tagot,
Tagut,

Lat,
Menat,
Uzza- Uzat.
hubel
Cahiliye devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.
Müslümanlık öncesi Arabistan’da Kibele’ ye verilen addır. Bir dönem Arapların, önemli sembollerinden olan Hübel, Kabe’nin hem içinde hem de dışında bulunan tüm putların en büyüğü olarak kabul edilmekteydi.

İnsan şeklinde ve kırmızı akikten yapılmış olan Hübel, Kureyşlilere sağ kolu kırılmış olarak, Mekke’ye Şamdan getirilmiştir. Kırık kolun yerine altından bir kol takılmıştır.

Hübel putu Arapların taptığı 360 putun içinde baş put olarak nitelenen ve sembol putlarından birisidir. Kureyş kabilesi putlarının en büyüğü ve en kutsalıdır. Kureyş Kabilesi Ay Tanrısı Allah’a (El Ellah veya Hubel) ve onunla insanlar arasında iletişim kurduğuna inanılan üç kızına taparlardı. Mekke’deki Kabe’de El Lat, El Uzza, Menat adlı bu üç tanrıça put vardı. El Lat-Merkür, El Uzza Venüs ve Menat Dünya olarak anlaşılmalıdır. Hristiyanlıktaki “Üçleme -Teslis’in de Güneş, Ay ve Dünya ile ilişkilendirilmesi yanlış olmaz. İsa ve Havarilerinin ve de meleklerin başlarındaki hale Mitra-Zerdüşt inancı, Mısır ve Sümer İnançlarının sembolü olan “Güneş” i temsil eder.

Tağut,

Kendisine kulluk ettiren kişi ya da şey; şeytan, put vs.

İslam dışında hayat tarzları ortaya koyan ve bu hayat tarzları için kendilerine hizmet ettiren her türlü siyasal, dini ya da kişisel güç.