XV.yüzyılda yaşayan ve Çağatay şiirinin kurucularından olan Türk şair …

Sekkaki,
Sekkaki,
Uygur Şairi.
Çağatay Türk Şairi.

Çağatay edebiyatının önde gelen şairidir.
Sekkaki’nin, XIV.yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı biliniyor.
Çağatay Türkçesi kullanan Türk şair.

Özbek’lerin milli şairi ve Çağatay Türkçesini kullanan bir diğer ünlü Şair Ali Şir Nevai, 1441-1501 yılları arasında yaşamış ve Türkçe yazdığı şiirlerinde nevai, Farsça yazdığı şiirlerinde ise fani mahlasını kullanmıştır.

Ali Şir Nevai’nin, Sekkaki hakkında verdiği bilgilere göre Sekkaki Maveraünnehir’ li olup, Semerkant’ta şöhret olmuştur. Semerkant şehrinde Halil Sultan ve Uluğ Beyin saraylarında şairlik yapmıştır. Sekkaki mutasavvıf olmayıp din dışı konularda şiirler ve gazeller yazdığı bilinmektedir. Kasidelerinde Çağatay dilini kullanmış ve Çağatay şiirinin kurucularındadır. Hem Türkçe hemde arap harfleri ile eserlerini yazmıştır.

Sakkakiv Tanlangan Asarlar, Taşkent 1958 yılında Taşkent Kol Yazmaları Kitabı Kiril harfleriyle basılmış ve orjinal tek nüshası British Museum’dadır.