Oğlak burcunun eski adı ..

Cedi,
Capricornus,
Arapça, جدی
Eski dilde Oğlak.

Cedi (Oğlak burcu).


Oğlak burcunun eski adı cedi.
Güneş medarının oniki burcundan birisi de cedi’dir.
Oğlak burcu.
Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.
Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak

Oğlak Burcu : 22 Aralık – 21 Ocak

Güneşin burçlara karşı olan durumunun değişmesi yüzünden, bugün burçlardan hiçbiri kendi adıyla anılan bölgede bulunmamaktadır.

Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan …

Müsterih,

Arapça, مستریح
Rahat,
İstirahat eden.
Eski dilde müsterih,
Müsterih olan.
(İng. be at ease).

Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan,
İçi rahat olan.
İstirahat eden, rahat bulan.
Gönlü rahat.
Herhangi bir kaygısı bulunmayan.

Arapça dinlenen rahat eden anlamında mustarih kelimesinden türemiştir.

Kuran’da bir süre …

Kuran’da bir süre;


Alak,
Taha,
Abese,
Rad,

Kuran’daki sıraya göre süre isimleri;
1. Fatiha
2. Bekara
3. Âl-i İmran
4. Nisa
5. Maide
6. En’âm
7. A’raf
8. Enfal
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ra’d
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
19. Meryem
20. Taha
21. Enbiya
22. Hac
23. Mü’minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzab
34. Sebe
35. Fatır
36. Yasin
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mü’min
41. Fussilet
42. Şura
43. Zuhruf
44. Duhan
45. Casiye
46. Ahkaf
47. Muhammed
48. Fetih
49. Hucurat
50. Kaf
51. Zâriyat
52. Tur
53. Necm
54. Kamer
55. Rahman
56. Vakıa
57. Hadid
58. Mücadele
59. Haşr
60. Mümtehine
61. Saf
62. Cum’a
63. Münafikun
64. Tegabün
65. Talak
66. Tahrim
67. Mülk
68. Kalem
69. Hakka
70. Mearic
71. Nuh
72. Cin
73. Müzzemmil
74. Müddessir
75. Kıyamet
76. İnsan
77. Mürselat
78. Nebe
79. Naziat
80. Abese
81. Tekvir
82. İnfitar
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Büruc
86. Tarık
87. A’la
88. Gaşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duha
94. İnşirah
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Adiyat
101. Kari’a
102. Tekasür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Ma’un
108. Kevser
109. Kafirun
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlas
113. Felak
114. Nas

Börülceye verilen bir başka ad …

Acıbek,
Acebek,

Çukurova’da taze börülcenin ismidir.
Börülce,
(Vigna unguiculata),
Maş,
Karnıkara,
Lobik, (Doğu, Elazığ yöresi.)
Fasulyeye benzer bir bitki.
(Vigna sinensis).
Lobya,

Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve göbeği koyu benekli tohumu.
Börülce, baklagiller (Fabaceae) familyasından fasulyeye benzer, tek yıllık otsu bir tarım bitkisidir. Yaprakları üç yaprakçıktan oluşan bileşik yaprak şeklindedir. Börülce tohumlarının meyveye bağlandığı yerde kara renkli halkası vardır. Bu yüzden karnıkara denir.

Dolmalık acı biberle zeytin yağlı yemeği yapılır.
Börülce salatası ve zeytinyağlı yemekleri çok güzel olur.

Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli vezirlere verilen ad…

Atabey,
Atabek,
Şehzade eğitmeni,
Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen san.
Eski Türk devletlerinde özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi ya da bağımsız bir eyaletin yönetimi ile görevli vezirlere Atabek denir.

Müslüman Türk devletlerinde, özellikle Selçuklular’ da yüksek düzeyde görev ve unvan.
Atabeylik kurumu bir hükümdarın oğullarını yetiştirilmek üzere güvendiği bir askeri şefe emanet etmesine dayanır.
İlk kez Selçuklular’ da görülen bu unvan bazı varsayımlara göre Orta Asya Türk geleneklerinden kaynaklanmaktadır. Selçuklu sultanları bir eyaletin yönetimini verdikleri küçük yaştaki şehzadelerin yanına, onların eğiticisi olarak bir atabey atıyorlardı. Atabey unvanını ilk taşıyan kişi, genç yaşta tahta çıkan Melikşah’ ın bazı unvanlarla birlikte atabey unvanını da verdiği ünlü vezir Nizamülmülk’tür.

Melikşah’ ın ölümünden sonra atabeylik kurumu giderek yaygınlaştı ve önemi arttı. Bu göreve özellikle köle kökenli Türk komutanlar atandı .
Atabeyler, şehzade adına eyaleti yönetir, onun tüm iktidarını yönlendirme yetkisine sahip olurlardı. Şehzade ergen olunca güçlerini büyük ölçüde yitirerek, gerektiğinde öğüt vermesi beklenen biri durumuna gelirlerdi.

Atabeyler kendi ihtirasları doğrultusunda kukla şehzadeler adına taht kavgalarına giriştiler; eğittikleri şehzadelerin saltanatı süresince de devlet yönetiminde etkili oldular. Küçük yaşta tahta çıkan şehzadeler döneminde ise devlet yönetimi hemen hemen tümüyle atabeylerin elindeydi. Onlar bazen şehzadelerin dul anneleriyle evlenerek yönetimdeki etkilerini daha da artırdılar. Selçuklu yönetimi iyice zayıfladıktan sonra da vasisi bulundukları şehzade adına kullandıkları iktidarı, kendi adlarına kullanmaya başladılar. Böylece islam tarihinde atabeyler adı verilen hanedanlar ortaya çıktı. Şam atabeyleri (Böriler), Musul atabeyleri (Zengiler), Azerbaycan atabeyleri (ildenizliler), Fars atabeyleri (Salgurlular) bu yolla oluştu Selçuklu devletinin yıkılışından sonra da atabeylik kurumu kimi devletlerde sürdü. Harizmşahlar’da bu kuruma yaygın biçimde rastlanır. Anadolu Selçuklularında atabeylik Kılıç Arslan I’ den başlayarak kurumsallaştı. Ama, buradaki atabeylerin yetkileri daha kısıtlıydı. Kurum bazı değişikliklerle Eyyubiler ve Memluklarda da varlığını sürdürdü.

Osmanlı devletinde şehzadelerin yanında eyaletlere gönderilen “lala”lar, hiçbir zaman Selçuklu atabeyleri gibi güç kazanamadılar.

1 74 75 76 77 78 320