1963 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan, “Üç Kırmızı Güvercin”, “Profil” gibi yapıtları dilimize çevrilen Yunan şairi ……

Yorgo Seferis,
Yorgos Seferis
Γιώργος Σεφέρης,
D. 19 Şubat 1900, Urla, Osmanlı İmparatorluğu –
Ö. 20 Eylül 1971, Atina, Yunanistan
XX. yüzyılın önemli Yunan şairlerindendir.

İzmir, Urla’da 19 şubat 1900 yılında doğdu. 1914 yılında ailesiyle beraber Atina’ya taşındı.

Çalışmalarını 1918 – 1925 arası Paris Sorbonne’da sürdürdü. 1963 yılında Helenistik dünya kültüründen esinlendiği, seçkin lirik yazıları için Nobel ödülünü aldı.

1931 yılında ilk kitabı, Kıtalar yayımlanmıştır.
1932 yılında ikinci kitabı Sarnıç yayımlanmış ve simgeci anlatımını geliştirmiştir. Sarnıç kitabıyla ünlenmiş ve çağdaş şiir alanında kendine yer edinmiştir.

1945-1955 yılları arasında yazdığı Seyir Defteri, Ardıç Kuşu, anılarını yazdığı Üç Kırmızı Güvercin kitapları yayımlanır.

1963 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan, Üç Kırmızı Güvercin, Profil gibi yapıtları dilimize çevrilmiştir.

Hatta Yorgo Seferis İlk Türk Nobel Ödülü alan şairdir.

Kendisinden nefret edilen kimseler için kullanılan bir sövgü sözü …

Yezit,
Yezid,
Kendisinden nefret edilen kimseler için kullanılan bir sövgü sözü.

Yezid,
Hicri, 26-64 yılları arasında, Hz. Muaviye’nin oğlu ve Emeviye Devletinin ikinci halifesidir. Ebu Süfyan’ın torunudur.
Şam’da doğdu. Zamanında Kerbela hadise-i elimesi meydana geldi.

Arapça bir kelimedir.
Yezit, yezid, (ﻳﺰﻳﺪ).
Yezіd adından, zalimliğiyle bilinen ikinci Emevi halifesi anlaşılır. Yezіd, Ebu Süfyan’ın isminden gelmektedir. Çok kızılan, hain ve gaddar kimseler için sövge sözcüğü olarak kullanılır.

Nefret edilen kimseler için kullanılan bir sözdür.

Kebuter, Güvercin…

Kebuter,
Farsça, Kebuter.
Kulgu,
Aprak,
Kögürçgün,
Doydoy,
Badiye,
Kepter,
Güvercin,
Columba,

İngilizce, Columba, Col (Colombae), Dove,
Eski Türkçede, kögürçgün,
Kazak Türkçesinde, kögerşin kepter
Kırgız Türkçesinde, kögüçkön,
Rusça, gólub,
Fransızca, Colombe, pigeon,
Latince, Columba
Almanca, Taube

Güvercin,
Güvercingillerden familyasındandır. Hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuştur. Pek çoğu evcilleşmiştir. Çeşitli türleri kutuplar dışında dünyanın her yerinde yaygın olarak yaşar. Gagası düz, tüyleri kalın ve sıktır. Vücudu kısadır. Uzun zaman uçabildiği için bilhassa askeri amaçlı haberleşme işinde kullanılmış. Güvercin bir tünek kuşudur.

Güvercin Cinsleri;
Mag,
Alamerdinli,
Paçalı Güvercin,
Yaban Güvercini,
Sorguçlu güvercin.
Taklambaç.
Bango,
Ankut,
Kumru,
Karakan,
İstanbullu,
Bağdat,
Çorum Çıplağı,
Selçuklu,

Eterik, Çok tatlı ve kırmızı renkli bir erik…

Eterik,
Bir erik cinsi,
Çok tatlı ve kırmızı renkli bir erik.

ERİK

Erik
(Alu),
Gülgiller (Rosaceae) familyasından Prunus cinsinden meyvesi yenen bazı ağaç türlerinin ortak adı. Erik ağaçları tür ve çeşitlerine göre iri boylu ağaçları teşkil ettikleri gibi, küçük boylu ağaçlar veya çalı şeklinde olanları da vardır.

Erik Türleri;
Alaerik (Üryani), Ağeruk,

Albardak (Bursa yöresinde), Aynabakar,
Amerika eriği (Prunus americana),
Anjelika (Angeleno),
Avrupa eriği (Prunus domestica)
Bardak, Börek eriği,
Briton, Black Amber, Black Diamond,

Can, Can eriği,
Climax, Cız Eriği,

Çakal eriği (Prunus spinosa),
Gülgiller familyasındandır. Diğer adları Dağ eriği, Deli erik, Kum eriği,

D’Agant,
Damson eriği (Prunus insititia)
Delice erik,
Eterik,
Formasa,
Gögem,
Giant, Grandprix D’Agant,
Havran, Hamıtatlı, Hırsızçalmaz,
İstanbul eriği, İtalyan Eriği,
İrikara,
Japon eriği (Prunus salicina)
Kara erik (Prunus nigra),
Karagöynük,
Kiraz eriği (Prunus cerasifera),
Köstendil,
Küpeli erik,

Meksika eriği (Prunus mexicana) ,
Mürdüm Eriği,

Natal,
Oregon eriği (Prunus subcordata),

Papaz Eriği,

President,
Red Kennen, Reine Claude Violette, Reine Claude Verte, Red Heart,

Sarol,
Santa Roja, Simon eriği (Prunus simonii), Stanley,
Sahil eriği (Prunus maritima), Stanley,
Tamas, Türbe,

Üryani (Alaerik), Üzüm eriği ,
Yaban Eriği,

Zerdali eriği,

Mevlevi tarikatının, 14. yüzyılda yaşamış önde gelen şeyhlerinden biri…

Aba Puşi Veli,
Balı Mehmet Çelebi.
Aba Puş-i Veli,
Aba Puş Bali,
Aba Puş Bali Çelebi,
Abapuş-i Veli,
Mevlevi tarikatının, XIV. yüzyılda yaşamış önde gelen şeyhlerinden biri.

Afyonkarahisar’ın alim ve velilerden olan Aba Puş Bali’nin asıl ismi Balı Mehmet Çelebi’dir. Balı Sultan olarak da bilinir. Aba Puş Bali¸ Mevleviliğe intisap ettikten sonra saltanat elbisesi yerine tarikat abası ve külahı giymesinden dolayı babası Aba Giyen anlamına gelen Aba Puş¸ lakabı verilmiş ve bununla meşhur olmuştur.

Aba Puş Bali aynı zamanda dedesi Süleyman Şah¸ Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğu için Mevlana Hazretlerinin 6. nesilden torunudur.
İnsanları irşat etmek üzere icazet aldı. Dedesi Hızır Paşa’nın vefatından sonra da şeyh oldu.

Aba Puş Bali, 1485 senesinde vefat eder ve Mevlevi Dergahının bahçesine defnedilir.

Mevlevilik,
Arapça, Mevleviyye, (مولويه -),
Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünden sonra XIII. yüzyılda gelişen bir tarikattır.

Mevlana bir tarikat kurmamıştır. Mevlana’nın düzenlediği sohbet toplantılarında dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema ve zikr yapılırmış. Zamanla Mevlana’nın fikirleri etrafında toplanıldı. Mevlana’nın gönül dostu Şems’i kaybettikten sonra Mesnevi’yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu’ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır.

Mevlana’dan sonra oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) oldu. Zamanla Mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana’nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya’daki Kubbe-i Hadra olarak bilinen Yeşil Kubbe, tarikatın manevi merkezi olarak kullanılmıştır.

Mevlevi Şeyhlerinden bazıları;
Şems-i Tebrizi,
Celaleddin Rumi,
Sultan Veled (Muhammed Sultan Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu).
Ali bin Ebu Talib
Cüneyd-i Bağdadi
Ebu Osman Mağribi
Aba Puşi Veli,
Ebu Ali Rubari
Ebu Ali Katib
Çelebi Emir Adil
Bitlisli Ammar-ı Yasir
Abdülgani Dede (Halep Mevlevi Şeyhi)
Şeyh Yakup Fakih,
Gavsi Dede.

Hinduların ilkbahar şenliği.. .

Holi,
Holi Festivali.
Holi Festivali bir Hinduizm renk festivalidir.

Bahar şenliği,
Festival,
Cigaret,
Cigor.

Holi Festivali günümüzde tüm din ve kültürlerin yer aldığı uluslararası bir festival olarak kutlanmaktadır. Esasen Hinduizm’a ait bir kutlamadır. Holi Festivali’nin en büyük etkinliği olan Rangwali Holi’de yapılır. Bu festivalde insanlar Gulal adı verilen renkli tozları birbirlerine fırlatırlar. Holi Festivali’nde vücuda nemlendirici sürülmesi öneriliyor. Böylece toz vücuttan daha kolay çıkarılabiliyor. Festivali genel olarak Şubat’ın sonu ve Mart’ın başında yapılır. Dolunay’a denk gelir. Holi Festivali sırasında kast, sosyal sınıf ve dini ayrımlar tamamen ortadan kalkar. Holi Festivali Hindistan’ın yanısıra, Nepal ve Sri Lanka’da da kutlanır.

Rivayete göre;

1-Kral Hiranyakashipu’nun Holika adında şeytani bir kızı vardır. Vişnu’nun yardımıyla yakılarak öldürülmüştür. Holika kelimesinden türetilen Holi kelimesi festivale adını verir. İyinin şeytana karşı galip gelmesi kutlanır. Festival sonunda temsili Holika, meydan ateşinde yakılır.

2-Diğer bir rivayete göre Krişna bebekken Putana’nın anne sütünden zehirlenmiştir. Deri rengi mavileşmiştir. Krişna, annesi Yashoda’ya Radha’nın yüzünü istediği bir renge dönüştürmesini ister. Bu sebeple Holi, aşkın festivali olarak da anılır.
3-Holi kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeler. Her yıl ilkbahar ekinoksuna yakın bir tarihte kutlanır. Genellikle Şubat ve Mart arasında kutlanan bir festivaldir.

1 2 3 4 412