Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık.

usturmaça

Usturmaça,
Kökeni İtalyancadır.

Stramazzo,bir denizcilik terimidir.

Bir birinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının zarar görmemesi için araya koydukları ağaç, lastik, plastik veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir, tekerlek biçiminde yastık.
Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık.

Rusların ünlü bir destanı …

igor destanı
İgor,
Rusların ünlü bir destanı.
Bu destan Kuman – Kıpçak Türkleri ile Rus Knezliklerinin 1103-1185 yılları arasındaki savaşlarını anlatır.
Novgorod-Severski Prensi olan İgor Svyatoslaviç’in 1185 yılında Kumanlara karşı düzenlediği İgor Alayı Destanıdır. Ritimli bir şiir dilinde anlatılan destan köylü ozanlarca günümüze kadar ulaşmıştır.

Rus milli edebiyatının ilk örneğidir. Başarısız olan bu seferi anlatan destan Rusların ünlü kahramanlık destanlarından birisidir. Bu destan Ruslar için olduğu kadar Kumanlar içinde önemlidir.

Felsefedeki kuşkuculuk öğretisinin eski adı…

İnadiye,
Kuşkuculuk.

İnadiye,
Kuşkuculuk,
İng. scpticisme
Fr. scepticisme,
Alm. skeptizismus
Hisbaniyye,
Reybiye.

Kuşkuculuğun kurucusu Pyrhon (Pîrron).(Yaşamının olduğu kadar isminin yazılışının bile üzerinde henüz anlaşılamadığından değişik yazarlar eserlerinde kimi kez Pyrhon, kimi kez de Pyrrhon adını kullanmışlardır. En genel anlamda herhangi bir şeyden duyulan belirgin kuşku; kuşkulanma tutumu. Eski Yunanca’da “gözlemek”, “incelemek” anlamına gelen skeptesheia sözcüğünden türetilmiş felsefe terimi.

Gorgias ve sokrates
Yerleşik Felsefe dilinde, kesin bir tutum almamayı, enson bir yargıya varmamayı ilke edinmiş; bütün değerlerden, inançlardan, bilgi savlarından ilkece kuşku duymanın doğruluğunu savunan felsefe anlayışı.
Felsefe tarihinin bilinen en eski kuşkuculuğu Eski Yunan’ın gezgin düşünürleri sofıstlerce temellendirilmiştir. BaştaProtagoras ile Gorgias olmak üzere bütün sofistler, herkesçe benimsenecek ortak genelgeçer doğruların olmadığını, doğrunun her bireye ayrı görünen bir şey olarak kişiden kişiye değiştiğini savunarak felsefece düşünmeyi olanaksız kılacak denli ileri götürmüşlerdir kuşkuculuğu. “Sofıst Öğreti”nin olmazsa olmaz bileşeni kuşkuculuk, Eski Yunan’da özellikle yapılan siyasal tartışmalarda karşı tarafın savunduğu düşünceyi kuşkuculuk yoluyla çürüten sofıstlere büyük bir retorik üstünlük sağlamıştır. Eskiçağ kuşkuculuğunun dizgeli bir biçimde temellerini atan Elisli Pyrrhon, Felsefe tarihçileri arasında genellikle kuşkuculuğun da kurucusu olarak görülmektedir. Bilginin değerini yücelterek göklere çıkartanStoacılar ile Epikurosçulara karşı Pyrrhon, düşünce kesinliği varsayımına dayanan bilgi olanağını salt öznel yorumlarla ilintili bir konu sayarak bütünüyle yadsımış usa dayalı düşüncelerle şaşmaz kesinliklere varılamayacağını öne sürmüştür.Yöntembilgisel kuşkuculuğuyla modern çağa damgasını vuran Descartes, verimsizliği nedeniyle tıkanmış olduğunu düşündüğü geleneksel kuşkuculuk anlayışına yeni bir yön çizerek bir anlamda kuşkuculuğun önünü açmıştır. İnsan zihninin hiçbir zaman kesin nesnel doğrulara ulaşamayacağı düşüncesi üstüne bina edilmiş eskiçağ kuşkuculuğunun, yerini kuşkunun bilgiye ulaşmada izlenecek bir yöntem olarak yeniden tanımlandığı yeniçağ kuşkuculuğuna bırakması bir anlamda modern felsefe döneminin başlangıcını da yansıtmaktadır.

Okyanusya’ da ve Güney Amerika’ da ormanlarda yetişen kozalaklı büyük ağaç…

Arokarya
Arakorya,
Araucaria,
Araucaria heterophylla.
Maymun çıkmazı ağacı (Monkey puzzle tree).
Pehuen (Şili yerlileri olan Mapucheler, kendi dillerinde bu ismi kullanırlar).
Doğal olarak ılıman bölgelerde yetişen Arokarya arokaryagiller familyasındandır. Amerika ve Avustralya’da yetişen endemik türleri mevcuttur. Ülkemizde de yetişebilen arokarya önemli bir peyzaj öğesidir. Kapalı alanlardada yetişebilir. Yarı gölge ve nisbi nemi yüksek olan yerlerde iyi gelişir ancak istekleri türleri arasında önemli değişiklikler gösterebilir. Toprak bakımında zengin mineral ve besin maddelerince zengin toprakları sever.
Şili arokaryası, Dünyanın en eski ağaç familyalarından birisidir.

1 2