Felsefedeki kuşkuculuk öğretisinin eski adı …

İnadiye,
Kuşkuculuk,

İng. scpticisme
Fr. scepticisme,
Alm. skeptizismus
Hisbaniyye,
Reybiye.
Şüphecilik,

Kuşkuculuğun kurucusu Pyrhon (Pirron) dur.
İnadiye, en genel anlamda herhangi bir şeyden duyulan belirgin kuşku, kuşkulanma tutumudur. Eski Yunanca’da gözlemek, incelemek manasına gelen Skeptesheia sözcüğünden türetilmiş bir felsefe terimidir. Bütün değerlerden, inançlardan, bilgi savlarından ilkece kuşku duymanın doğruluğunu savunan felsefe anlayışı.

Protagoras ve Gorgias gibi eski yunan sofistleri, sofist öğretinin olmazsa olmazı kuşkuculuk olarak açıklar. Eski Yunan’da özellikle yapılan siyasal tartışmalarda karşı tarafın savunduğu düşünceyi kuşkuculuk yoluyla çürüten sofıstlere büyük bir retorik üstünlük sağlamıştır. Pyrrhon, Felsefe tarihçileri arasında genellikle kuşkuculuğun da kurucusu olarak görülmektedir. İnsan zihninin hiçbir zaman kesin nesnel doğrulara ulaşamayacağı düşüncesi üstüne kurulan kuşkuculuk, Descartes tarafından kuşkunun bilgiye ulaşmada izlenecek bir yöntem olarak yeniden tanımlanması modern felsefe döneminin başlangıcı olarak görülür.

Hicri takvimle Rumi takvim arasındaki artık yıl …

Sıvış,
Siviş yıl,


Hicri (Hicret) Takvim,
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan takvim sistemi.

Ayın yörüngesi üzerindeki dönüş süresi göz önünde tutularak hesaplanır. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır. Kameri yıl, güneş yılına göre her otuz üç yılda, bir yıl kadar geri kalır. Osmanlı devletinde mali işler kameri yıla göre düzenlenince, hazinenin zarara girdiği anlaşıldı. 1925 yılında, Cumhuriyetin ilanı ile miladi takvim kabul edildi. Kameri ve şemsi takvimler yürürlükten kaldırıldı.

Miladi (Milat) Takvim,
Günümüzde Beynelmilel Takvim olarak kullanılan Miladi Takvimin aslı Roma Takvimine dayanmaktadır.
Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 – 354.367 =) 10.8752 gün daha kısadır.

Hicri yılın miladi yıla çevrilmesi;
Hicri yılı 33’e bölünüz. 1420 : 33 = 43.03 (=43) (A sayısı)
A sayısını hicri yıldan çıkarınız. 1420 – 43 = 1377 (B sayısı)
B sayısını 622 ile toplayınız. 1377 + 622 = 1999

Miladi yılın Hicri yıla çevrilmesi;
Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız. 1999 – 621 = 1378 (A sayısı)
A sayısını 33’e bölünüz. 1378 : 33 = 41.75 (=42) (B sayısı)
A sayısını B sayısı ile toplayınız. 1378 + 42 = 1420

Miladi yılın Rumi yıla, Rumi yılın Miladi yıla çevrilmesi;
1 Kanunusani (Ocak) 1334 = 1 Kanunusani (Ocak) 1918 olarak yılbaşı eşitlenmiştir.
Bu tarihten önceki tarihlerin hesaplanmasında yılbaşına dikkat edilmesi gerekmektedir. Rumi Takvim’de yılbaşı mart ayıdır. Miladi Takvim’de ise yılbaşı ocak ayıdır. Hesap yapılırken, Rumi Takvim’de mart ayı 1.ay, ocak ayı 11.ay ve şubat ayı da 12. ay olarak hesaplanır.

a) Rumi 1 Mart 1256 – 15 Şubat 1332 (Miladi 13 Mart 1840 – 28 Şubat 1917) tarihleri arasındaki tarih dönüşümleri için;
1-Miladi tarihin Rumi tarihe çevrilmesi:
Miladi tarih eğer ocak veya şubat aylarında bir tarih ise, yıl kısmından 585 rakamı (diğer aylar için 584 rakamı) çıkarılır. Ay kısmından da 13 rakamı çıkarılır ve Rumi tarih bulunur.

2-Rumi tarihin Miladi tarihe çevrilmesi:
Rumi tarih eğer ocak veya şubat aylarında bir tarih ise, yıl kısmına 585 rakamı (diğer aylar için 584 rakamı) eklenir. Ay kısmına da 13 rakamı eklenir ve Miladi tarih bulunur.

b) Rumi 1 Mart 1333 – 31 Kanunievvel 1341 (Miladi 1 Mart 1917 – 31 Aralık 1925) tarihleri arasındaki tarih dönüşümleri için;
Miladi yıldan 584 rakamı çıkarılırsa Rumi tarih, Rumi yıla 584 rakamı eklenirse Miladi tarih bulunur. Ay ve gün farkı yoktur, isimleri aynıdır.

Yetişkin bireyde sıklıkla görülen, panik nöbeti yapan hastalıklar arasında sayılan, dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adı …

TLE,
Temporal Lob Epilepsi,

TLE hastalığı,

Panik nöbeti yapan hastalıkdır. Temporal Lob Eepilepsi hastalığı yetişkin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromudur. Hastalığın doğal sürecinde oluşan ve ağırlaşan, hatta felce kadar giden komplikasyonlar oluşturan sendromdur.
Genel anlamda sağ ve sol temporal lobların farklı türdeki hafıza materyalini işlemesi kuramı üzerinedir. İnsan belleğinde sözel (verbal) ve görsel (nonverbal) materyaller ayrı olarak işlenir. Sağ ve sol temporal loblar görev ayrımı ile birbirlerini tamamlar.

Temporal lob nöbetlerinin belli başlı özellikleri şunlardır:
Çevrenin farkında olmama,
Sabit bakma,
Dudak şapırdatma,
Tekrarlanan yutma ya da çiğneme,
Olağandışı parmak hareketleri,
Kısa süreli zihin bulanıklığı ve konuşmakta zorluk çekme,
Nöbet sırasında meydana gelen olayları anımsayamama,
Başkası söyleyene kadar nöbet geçirdiğinin farkında olmama,
Aşırı vakalarda çırpınma ve bilinç kaybıyla kendini belli eden grand mal nöbeti.

Duvar Lambası …

Aplik,
İng. sconce, wall lamp.
Fr. applique

Duvar şamdanı.
Duvar lambası.
Duvar ışıtacı,
Seyir yerinin duvarlarında bulunan aydınlatma aracı.
Duvara monte edilen lamba,
Abajur,

Duvara takılan ve genellikle tavan lambasının bir parçası gibi olan, onu bütünleyen, türlü biçimde, çoğunlukla siperlikli lambalara aplik denir. Dekorasyon çalışmalarında aydınlatma önemli çalışma konularının başında gelir. Yapılan dekorasyon çalışmasının gece de göze hitap edebilmesi için aydınlatmanın doğru yapılması gerekir.

İç mekan aydınlatmalarında derinlik çalışması yapılacaksa en uygun ürün apliklerdir. Aplik, duvara monte edilen, çeşitli malzemelerden üretilmiş aydınlatmaya destek olan ürünlerdir.

Aydınlatma özelliği kullanılmak istenirse şeffaf aplik tercih edilmelidir.

Keman yayı …

Kemane,
Arşe,

Dud.
Keman yayı.
Yay (arşe),
İki ucu arasında kıl gerilmiş bir çubuktur.

Keman yayının başlıca öğeleri şunlardır.
Uç, kıl, çubuk, sarma, topuk (ökçe) ve burgudur. Ayrıca kılların tellere kolaylıkla sürtünmesini sağlamak amacıyla reçine kullanılır.

Uç,
Kılların tutturulduğu, yay çubuğunun en ince ve hafif bölgesidir. Yayın ucunda bulunan, yay başlığına yapıştırılmıştır. Yay başlığının çatlamasını önlemek için plastik ya da fil dişi bir maddeden 1 mm kalınlığındaki bir parça yapıştırılır. Böylece yayın estetik görünüşünü ve yaya takılan kılların düzgünlüğü sağlanır.

Kıl,
Atkuyruğundan yapılır. Doğal ve plastik maddelerden yapılan yapma yay kılı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal yay kılları ullanım süresi ve net ses verme özelliğinden dolayı daha çok tercih edilir.

Çubuk,
Çok özel ağaçlardan yapılır ve dipten uca doğru giderek incelir. Orta bölgesindeki eğim, yaya bir esneklik kazandırır.

Sarma,
Madeni, plastik vb. kısımdan oluşur. İşaret parmağının ileri, geri kaymaması için, yay çubuğunun dip bölgesinde yer alır.


Topuk (Ökçe),

Yayın alt kısmında duran ve kılların bağlandığı takoz şeklindeki parçaya topuk denir.

Burgu,
Yay kıllarının gerginliğini ve gevşekliğini sağlayan vidadır.

Kurtuluş savaşında Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe’yi emredilen süre içinde alamadığı için intihar eden Türk subay …

Reşad Bey,
Reşat Çiğiltepe,

(1879, İstanbul – 27 Ağustos 1922, Çiğiltepe, Sandıklı),
Türk asker.

Kurtuluş savaşında Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe’yi emredilen süre içinde alamadığı için intihar eden Türk subay.
Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş ünlü komutandır. Vehib Paşa’nın yardımcısı, Reşat Paşa, I. Dünya Savaşı’nda üstün kahramanlıkları ile dikkat çekti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yarbay rütbesi ile I. ve II. İnönü ve Sakarya muharebelerine katıldı.

Son olarak 57. Tümen Komutanlığı görevine atandı. Büyük Taarruz’un ikinci gününde Çiğiltepe’yi geri alma emrini Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya söz verdiği sürede gerçekleştiremeyince intihar etti. Ölümünden sonra Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine “Çiğiltepe” soyadı verildi.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından, Büyük Taarruz’un ikinci gününde, stratejik engel olan Çiğiltepe’yi düşmandan temizlemesi emredildi. Yunan Başkomutanı General Nikolaos Trikopis bu tepeyi başarılı bir direniş ile savundu. 27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa’ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat sonra alacaklarını bildirmesine rağmen bunu başaramayınca intihar ederek hayatına son verdi. Çiğiltepe, Reşat Bey’in intiharından 45 dakika sonra düşmandan temizlendi.

1971-1979 yılları arasında devlet başkanlığı yapan, Ugandalı diktatör …

Idi Amin
İdi Amin
İdi Amin Dada Oumee,

Diktatör,
Yamyam,

Doğum: 1925 Koboko veya Kampala,
Ölüm: 16 Ağustos 2003 Cidde, Suudi Arabistan
III. Uganda Devlet Başkanı, (25 Ocak 1971 – 11 Nisan 1979),
Ugandalı müslüman asker, Mareşal.

İngiliz İmparatorluğu Fatihi, Mareşal Dr. İdi Amin Dada, Uganda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Konsey Başkanı, Polis Şefi, Cezaevleri Müdürü, Karadaki Tüm Hayvanların ve Denizdeki Tüm Balıkların Efendisi ünvanlarını aldı.

İdi amin 5 kez evlilik yapmış, beş karısı ve 22 çocuğu ile birlikte yaşamıştır. Ancak İdi Amin’in yönetimi sırasında politik baskı, etnik ayrımcılık, insan hakları ihlalleri yoğun şekilde gözlemlendi.

Uluslararası gözlemciler ve insan hakları gruplarının tahminlerine göre, 100,000 – 500,000 insan İdi Amin’in yönetimde olduğu dönemde öldürüldü.
Uganda diktatörü İdi Amin 80 yaşında öldü. Despot İdi Amin kurbanlarını pişirerek yediği söyleniyor.
İdi Amin, Uganda’nın kuzeyindeki Kakwa kabilesindendir. 1946 yılında İngilizlerin Kenya’daki Mau Mau Ayaklanması’na (1952-1956) karşı giriştiği harekatta görev aldı.
1951-1960 yılları arasında Uganda ağır sıklet boks şampiyonu.

Uganda 1962 yılında bağımsızlığına kavuştu ve yeni devlet başkanı ve başbakanı Apolo Milton Obote oldu. 25 Ocak 1971 yılında Devlet Başkanı Apolo Milton Obote’nin Singapur gezisi sırasında, askeri darbe yaparak devlet başkanı ve silahlı kuvvetler başkomutanı oldu. 1972 yılında Uganda’ da yaşayan bütün Asyalıların (özellikle Hintler) 90 gün içinde ülkeyi terk etmelerini sağlayarak onları sınırdışı etti. Onların yerine ülkedeki Müslüman azınlığı ve akrabalarını, Hintlerden kalan üretim araçlarının başına getirdi. Uganda’yla İsrail arasındaki ilişkilere son vererek Libya ve Filistin’in yanında yer aldı. Bunun üzerine 1973 yılında ABD ve 1976 yılında da İngiltere Uganda’daki temsilciliklerini kapattılar. İdi Amin 1976 yılında kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan etti. 1976 yılında Filistinliler tarafından kaçırılan ve içinde İsrailli ve başka Yahudi yolcuların bulunduğu bir Fransız yolcu uçağının Uganda’ya inmesine izin vererek olaya doğrudan karıştı. İsrailli özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonda biri dışında tüm rehinelerin kurtarılması İdi Amin’in prestijini sarstı.

1978 yılında Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu adı ile başlayan gerilla savaşı Tanzanya tarafından desteklendi. 13 Nisan 1979 tarihinde İdi Amin ülkesinden Libya’ya kaçtı. Yerine Yusufu Lule geçti. İdi Amin Libya’dan Suudi Arabistan’a gitti ve oraya yerleşti. Eşlerinden ikisi ve 22 çocuğu da yanına yerleşti. 1989 yılında gizlice Uganda’ya geçmek üzere geldiği Zaire ile Uganda arasında krize yol açtı. Kongo hükümeti Amin’i Uganda’ya teslim etmeyi reddetti ve Suudi Arabistan’a dönmesini sağladı. İdi Amin, hayatının geri kalan ömrünü Cidde’de geçirdi. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni İdi Amin’in ülkesine dönmesine izin vermedi. 16 Ağustos 2003 tarihinde, Cidde’de, hastanede öldü ve Cidde Ruwais Mezarlığına gömüldü.

İdi Amin ile ilgili çevrilmiş filmler;
1976 yılında Raid on Entebbe filmi
2006 yılında Last King of Scotland filmi.

Eskiden İran Hükümdarlarına verilen ad ..

Kisra,
(Arapça, Kisra كسری)

Kesra,
Kasra,
Hüsrev,

Şahların şahı,
Şehinşah,
İran Hükümdarı,
Eskiden iran hükümdarlarına verilen ad.
İran Şahlarının adı.
Büyük padişah, padişahlar padişahı anlamına gelen Hüsrev sözcüğünün arapçasına Kisra dendiği rivayet olunur.
İran’da Sasani hükümdarlarına verilen unvan.

Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sasaniler sülalesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan’dan sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi.

İlk defa Nüşirevan(Nevşirvan) için kullanılmıştır.
Ekasire-i Acem, Acem hükümdarları.

Hint kenevirinin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucu …

Skunk,
İngilizce skunk, kokarca demektir. Nedeni ise bitkinin ağır ve iğrenç kokusu.

Skunk, bir çeşit cannabis (esrar) bitkisi.
Hintkenevirinin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucu.

Esrarın elde edildiği, hintkenevirinin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucudur.
Esrara göre yirmi kat daha zararlı. Daha ziyade Arnavutluk’ta yetiştirilmektedir. Flakka, Jamaika ve Bonzai gibi Skunk da hızla yayılan, diğer esrar maddelerine göre daha pahalı bir uyuşturucu.

Türkiye’de ilk defa 2014 yılında bir operasyonda ele geçirilen skunk’ın tohumu, esrarın hammaddesi Hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi ile geliştirildi. İngiltere’de yıllardır iklim sebebiyle esrarın hammaddesi Hint keneviri yetişmiyor. Bu nedenle Laboratuvar ortamında geliştirilen skunk bu ülkede yetiştiriliyor ve uyuşturucu pazarının yüzde 80’ini oluşturuyor

Esrar bitkisinin etken maddesi THC (Tetra Hydro Cannabinol)’dir. Öyle bir hibrit tohum meydana getirdiler ki, içerisindeki aktif THC maddesinin miktarını %2-4’den bir anda % 20 ’lere çıktı. Shunk da güçlü esrar çeşitlerinde olduğu gibi, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olmaktadır. Güçlü etkisi ile çabuk halüsinasyon yaparak yoğun kaygı, panik ve kusma yapıcı etkisi bulunmaktadır. Mizaç yükselmesi, normalden farklı hissetme, pelteleşme, zaman ve yer algısının değişimi, paranoya, iştah artışı da yapmaktadır.

Bağımlılık;
Alkol de dahil hepsinde olduğu gibi beyinde reseptör dediğimiz uyuşturucu maddelerin bağlantıda olduğu noktalar var. Maddeyi aldıkça beyindeki noktalar artıyor. Bağımlı, daha çok istiyor. Daha çok içmeye başlıyor. Bütün bağımlılıklarda esas olan bu. Bağımlı daha çok etki almak istiyor.

Hac zamanı dışında Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme …

Umre,
(Arapça, العمرة).

Hac mevsimi dışında Kabe’yi ve Mekke’nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme.

Müslümanların Kabe’yi ziyaret etmelerine denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yani kısaca hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir.
Hac mevsimi dışında Kabe’yi ve Mekke ve Medine’ deki mukaddes yerleri ziyaret etmek.
Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk eden hacca da Hacc-ı Ekber denilir.

Müslümanlıkta Umre yapmak, Hanefi ve Maliki mezheblerine göre Sünnet, Şafi ve Hanbeli mezheblerinde ise farzdır. Bu ziyaret yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak İslama göre tavsiye edilmiştir. Yani umre menduptur. Arefe ve Bayram günlerinde yapılır ise umre mekruh olur.

Hac dışında ve hac zamanında yapılan hac üçe ayrılır.
İfrad haccı. Hac aylarında sadece hac yapmaktır.
Temettu haccı. Hac aylarında ayrı ayrı ihrama girerek umre ve hac yapmaktır.
Kıran haccı. Aynı ihramda umre ve haccı birleştirmektir.

ABD’nin New York kentindeki ada üzerinde, 1886 yılında inşa edilen Amerika’nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesi …

Özgürlük Anıtı,
İngilizce: Statue of Liberty,

Özgürlük Anıtı veya Özgürlük Heykeli,

ABD’nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, 1886 yılında inşa edildi. Amerika’nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyada en çok bilinen heykeldir.
ABD’nin kuruluşunun 100. yılı için Fransa tarafından bakırdan yapılarak hediye edilmiş ve 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.
Heykel, sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutar. Bu tabletin üstünde Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayınlandığı 4 Temmuz 1776 tarihi yazılıdır. Heykelin başında bir taç vardır. Taç’ın 7 sivri ucu 7 kıtayı veya 7 denizi simgeler. Heykelin yüksekliği 46 m., kaidesi ile beraber 93 m. dir. Özgürlük Heykeli, ziyaretçilere açıktır. Ziyaret etmek isteyenler adaya bir feribotla gelirler. Heykelin içinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdiven ile çıkılıyor.

Avustralya yerlilerinin inancında kadını gebe bırakmak için ataların attığına inanılan kutsal taş …

Namatuna,

Avustralya yerlilerinin inancında kadını gebe bırakmak için ataların attığına inanılan kutsal taş. Aborjin, (Fr. aborigène), Avustralya yerlilerine verilen ad.
Kimi ilkel kabilelerde, kadını gebe bırakmak için atalarının attığına inanılan kutsal taşa verilen ad.

Aborjinlerin kutsal kabul ettikleri yerlere Auva adı verilir.

Namatuna Kadınların cinsel ilişki yoluyla değil de atalarının ruhlarından hamile kaldığına inanan Aborijin halkının inanışında atalarının mezarlığından geçen kadına atalarının fırlattığı dölleme gücüne sahip ruhun adıdır.

Aborjin halkı arasında kız çocukların doğumundan sorumlu ay tanrısına Bahlu denir.

İşsizlik yaratacağı korkusuyla makinelerin tahrip edilmesi anlayışına verilen ad..

Luddizm,
Yeniliğe karşı olan işçi akımı.

Makina kırıcılığı.
Bu akımın taraflarına verilen ad, Luddite.
İşsizlik yaratacağı korkusuyla makinelerin tahrip edilmesi anlayışına verilen ad. 1811-1816 yılları arasında Ned Ludd adlı İngiliz işçinin modern makinelerin işsizliği artırdığı gerekçesiyle makinaları kırması bu akıma onun adını vermiştir.

Hareket ilk önce İngiltere’nin Nottingham şehrinde başlamış, tekstil makineleri kırılmıştır. Hareket zor kullanılarak bastırılmıştır. Luddizm olarak adlandırılacak olan, bu makinaların kırılması hareketi, sanayileşmenin erken dönemlerinde, kalifiye işgücünü ikame eden makinaların yaygınlaşmasına karşı ilk protesto biçimi oldu.

Nottingham kentinde 1758 yılında İngiliz işçileri ilk mekanik yün biçme makinelerini parçalamıştır. Ned Ludham adında bir işçi, çorap dokuma tezgahını tahrip etmiştir. Bu gibi olaylar tüm İngiltere’ye yayılmış ve Ludizm ortaya çıkmıştır. İngiltere’de makinelerin ve fabrikaların tahribine karşı şiddetli cezalar, ölüm cezasını da içeren ilk yasa 1769 yılında hazırlanmıştır. Ancak Ludizmin yayılmasını önleyememiştir.

Osmanlı döneminde aynı akım gerçekleşmiştir. 1863 yılında Os­manlı topraklarında pamuğun iyi işlenemediğini gören, İn­giliz James Gout İngiltere’nin pamuk ihtiyacının arttığı dönemde, aldığı izinle İngiltere’den 70 çırçır ma­kinesi getirir. Vatandaş İzmirde fabrika kurar. İn­giliz James Gout’un fabrikasının yerli üreticilerin yanında çalışan iş­çiler tarafından yakılmış. 1908 Mart ayında ise Uşak’ ta yaklaşık 1.500 ki­şinin yün eğirme fabrikalarına sal­dırarak yünleri yakması ve maki­neleri tahrip etmesi, Osmanlı im­paratorluğunda ilk makine kırıcılığı örneği olmuştur.

Teknolojinin toplumsal hayattaki etkisiyle ilgili olarak, 1980 yılından sonra yaşanan teknolojik değişim ve bu değişimin üretim yöntemleri üzerindeki etkisi luddizme benzer işleyişin farklı bir dönemdeki formatı olmuştur.

Yeni Luddizm, insan denetiminden çıkan ve dünya yaşamını kırılganlaştıran teknolojik ilerlemeye karşıdır. Teknolojik ilerleme toplumsal hayatı kolaylaştırmadan daha çok, doğayı ve insanlığı kontrol altına alma ihtiyacına dönüşmüş ve bütün insanlığı tehdit edecek bir duruma gelmiştir. Günümüzde teknoloji karşıtlığının gerekliliği tehditlerin oluşmasını da beraberinde getirmiştir.

Albert Einstein’dan sonra dünyanın en tanınan İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü ..

Stephen Hawking,
Prof. Dr. Stephen Hawking,

İngiliz fizikçi,
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesidir. Albert Einstein’den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu.

D. 8 Ocak 1942, Oxford-İngiltere
Ö. 14 Mart 2018, Cambridge-İngiltere.

Evrenbilim, İng. cosmology,
Evrenin oluşumunu inceleyen ve evreni yöneten genel yasalarla uğraşan bilim. Bu bilimle uğraşan bilimadamlarına evrenbilimci denir. Bunlardan en büyük dahi olarak Stephan Hawking’dir.

Prof. Dr. Stephen Hawking, 8 Ocak 1942 yılında Oxford-İngiltere’de doğdu. 1960 yılında, 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Bu hastalık sinir sistemini felç etti. Beynin zihinsel çalışmasını etkilememekte ancak Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda bıraktı. Ünlü bilim insanı, 1985 yılında sesini de kaybetti. Bilim adamı yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabildi.

Oxford Üniversitesi kolejinde okudu. Kozmoloji (evrenbilim), uygulamalı matematik ve kuramsal fizik üzerine Cambridge’te çalıştı. 1979 yılında matematik bölümünde Lucasian matematik profesörü oldu. Bu profesörlük ilk olarak Isaac Barrow’a sonra 1669 yılında Isaac Newton’a verilmişti. Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine çalıştı. Einstein’ın Uzay ve Zamanı kapsayan genel görelilik kuramı üzerine Roger Penrose ile birlikte çalıştı.

Kuantum fiziği, Big Bang ve karadelik üzerine çalışmalar yaptı. Hawking 1965 yılında Jane Wilde ile ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Lucy adında bir kızı ve Robert ile Tim adında iki erkek çocukları oldu. 1995 yılında resmen boşanmalarının ardından Stephen Hawking, bakıcısı Elaine Mason ile evlendi. 2006 yılında Mason’dan da kötü muamele nedeniyle boşandı.

Hawking’in kitapları 40 dile çevrildi. Dünya çapında 10 milyondan fazla satan Zamanın Kısa Tarihi isimli kitap ile şöhreti yakaladı. Son olarak Ceviz Kabuğundaki Evren isimli kitabını yazdı. Zaman yolculuğundan, Albert Einstein’in teorilerine kadar birçok konuya bu kitapta değindi.

Aldığı ödüller;
Fiziğe olan katkıları sebebiyle 12 onur derecesi.
1982 yılında Kraliçe Elizabeth II tarafından CBE ödülü.
1989 yılında Companion of Honour isimli ödülü,

Ünlü İngiliz evrenbilimci, fizik ve matematik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında 14 Mart 2018, tarihinde İngiltere’nin Cambridge şehrinde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.

Giresun’un Dereli ilçesinde “Tabiat Parkı” kapsamına alınmış bir şelale …

Kuzalan,
Bir şelale,

Giresun’un Dereli ilçesinde “Tabiat Parkı” kapsamına alınmış bir şelale.

Kuzalan Tabiat Parkı Doğu Karadeniz’de Giresun iline ait bölgede olup koruma altına alınmış ve Giresun iline 45 km., Dereli ilçe merkezine 13 km. mesafededir. Şebinkarahisar -Giresun yolu üzerinde bulunan Tabiat parkı, Dereli ilçesindedir. Alancık ve Pınarlar köyü arasında Kuzalan mahallesindedir.

Tabiat parkında travertenler, şelaleler, tarihi ahşap değirmen, subasar ormanı, anıt ağaçları, sodalı su ve mağaralar vardır. Tabiat parkının alanı 482 hektardır. Kuzalan Şelalesi’nden Şebinkarahisar tarafına doğru bir kilometre uzaklıkta, suyu sodalı Mavi Göl vardır. Mavi göl kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renktedir.

Aksu Deresi’ni takip eden yol oldukça virajlı ve tek yönlü dar bir yol güzergahında yer alan Kuzalan Şelalesi, yaklaşık 800 m. yükseltide bulunur. Şelale 40 yükseklikten düşmektedir. Şelalenin etrafında şimşir ağaçları ve traverten oluşumları görülür.

Arapça kadın gibi hareketlerde bulunan oğlan verilen ad…

İbne,
Teennüs eden oğlan.

İbn, oğul,
Arapça, ابن
İbne, Arapça, لوطي
Kız çocuğu.
Edilgin eş cinsel erkek,
Homoseksüel
Arapça “eb” (baba) ve “ümm” (anne) demektir.

Bunlara ilaveten “ibn” (oğul), “bint” (kız) ile “zu, zat” (sahip) kelimeleri de bu kapsamda türetilmiştir.

Teennüs, Arapça, تأنث.
Üns kelimesinden türemiş ve müennes olma (kadınlaşma) durumudur. Kadın gibi hareketlerde bulunma demektir.

Pişmanlık …

Nedamet,
Pişmanlık,

İng. Regret, Remorse.
Nedamet etmek.
Arapça, ندامت,
Pişman olma durumu,
Bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur, pişman olma durumu.

Pişmanlık, utanç verici, incitici veya şiddetli gördükleri bir eylemde bulunduktan sonra bir kişinin hissettiği kişisel pişmanlığın duygusal bir ifadesidir.
Pişmanlık, suçluluk ve kendini yöneten kızgınlıkla yakından ilişkilidir.

Genel olarak, bir kişinin psikopatik özelliklerin geliştirilmesi için korku ve pişmanlık hissetme ihtiyacı hissetmemesi gerekir.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü sahibi İngiliz asıllı, ABD’li ünlü tarihçi …

Bernard Lewis,
(D.31 Mayıs 1916 Londra, İngiltere – 19Mayıs 2018 Voorhees Township, New Jersey, ABD)

İngiliz asıllı ABD’li tarihçidir.
George W. Bush’un danışmanlığını yapmıştır.
Yahudi kökenlidir.
Princeton Üniversitesi’nde profesördür.
İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman.
Londra Üniversitesi’nde eğitim gördü.
Yüksek lisansını Ortadoğu Tarihi konusunda, doktorasını İslam Tarihi konusunda yaptı. Paris Üniversitesi’ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi.

1938-1974 arasında Londra Üniversitesi’nde, 1974-1986 arasında Princeton Üniversitesi’nde hocalık yaptı. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’nü aldı.

Eserleri;
The Arabs in History (Tarihte Araplar, 1950),
The Emergence of Modern Turkey (Modern Türkiye’nin Doğuşu, 1961),
The Muslim Discovery of Europe (Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, 1982),
The Assassins (Haşhaşiler, 1967),
İslam Dünyasında Yahudiler (1996),
The Political Language of Islam (İslam’ın Siyasal Söylemi, 1988),
Modern Türkiye’nin Doğuşu (1988),
Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (Orta Doğu’da Irk ve Kölelik: Tarihsel Bir İnceleme, 1990),
Islam and the West (İslam ve Batı, 1993),
Islam in History (Tarihte İslam, 1993),
The Shaping of the Modern Middle East (Modern Orta Doğu’nun Oluşumu, 1994),
Cultures in Conflict (Çatışan Kültürler, 1994),
The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (Orta Doğu: Son 2000 Yılın Kısa Bir Tarihçesi, 1995),
The Multiple Identities of the Middle East (Orta Doğu’nun Çoklu Kimliği, 1998),
A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (Bir Orta Doğu Mozaiği: Hayat, Mektup ve Tarih Vesikaları, 2000).
The Future of the Middle East (Orta Doğu’nun Geleceği, 1997),
Babil’den Dragomanlara
Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah (2012),
Tarih Notları
İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset
İslam ve Batı
Semitizm ve Anti-Semitizm

“Şefkat Yuvası” anlamına gelen babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukların eğitimine katkı veren cemiyet …

Darüşşafaka,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları,

Darüşşafaka, Şefkat yuvası, anlamına gelir. İstanbul’da yetim ve öksüzler için kurulmuş olan yatılı lise. Halen babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, çocukların eğitimi için faaliyettedir.

İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, tüm yurttan seçilen 1000 öğrenciye ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi veriyor. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

1863 yılında kurulan Darüşşafaka Eğitim Kurumları halen aynı amaçla kişi, kurum ve kuruluşlardan elde ettiği bağışlarla hizmet vermektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Atadan ve manevi kızı Nebile İrdelp, Sait Faik Abasıyanık, Türkiye İş Bankası gibi ülkemizin aydınlık yarınlarına sevdalı sayısız kişi ve kurumun desteğiyle eğitimde fırsat eşitliği hakkı tanıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, 30 Mart 1863 yılında padişah fermanıyla Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından kurulmuş. Cemiyetin ilk amacı, Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamak olmuş. Sonra İstanbul Fatih’te kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitim görmesine uygun okul, 29 Haziran 1873 yılında “Darüşşafakat’ül İslamiye” adıyla eğitime başladı. Parasız, yatılı ve özel okul olarak öğrencilerin eğitimlerine kaynak sağladı ve bu amaçla devam ediyor.

Darülşafaka;
Darüşşafaka Eğitim Kurumları,
Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla),
Maltepe Özel Bakım Ünitesi,
Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi,
Darüşşafakalılar Derneği ,
Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği. Doğuş grubunun katkı ve sponsorluğunda Darüşşafaka Basketbol takımı (EuroCup şampiyonu Darüşşafaka-2018)

Eski vezir konaklarındaki bir kısım müstahdeme verilen ad…

Zobu,
Arapça, الأسنان

Eski vezir konaklarındaki bir kısım müstahdeme verilen ad.
Vezir konaklarında içağaların özel hizmetlerini gören kimseler.
Eski vezir konaklarındaki hizmetli.
Delikanlı.
İri yarı, kalın, kaba.
Zor, sıkıntılı.
İriyarı, kalın, kaba.
İriyarı, kaba ve kırıcı kimse.
Onurlu, kendini beğenmiş.

Avcıların av hayvanlarını taşıyan, yardımcı.

“Lahos” da denilen, eti lezzetli bir balık …

Girida,
Grida,

Lahoz,
Lahos,
Lagos,
(Epinephelus aeneus),
Yunanca Στήρα (Stira)
Eti lezzetli bir balık.

Girida balığı Serranidae (Hani balıkları) familyasındandır. Akdeniz’de ve Ege denizinde bulunan 120 cm uzunluğunda, 25 kilo ağırlığında bir balık türüdür. Denizlerimizde 20–200 m. derinlikte bulunan kayalık, taşlık ya da çakıllı bölgelerde yaşar. Kabukları sert, yırtıcı ve etçil bir balıktır. Her türlü kabuklu, omurgasız ve küçük balıklarla beslenir. Gövdesi koyu gri veya kahverengidir. Akdeniz’in eti en lezzetli ve şöhretli balıklarındandır. Lahos balığı, Orfoz balığının amcasının oğludur. Üst bölgesinde sarı lekeler bulunur. Buğulama, ızgara ve tavası lezzetle yenir.

Orfoz balığının yaşı ilerledikçe enine büyür. Lagos balığında ise vücut daha uzun bir yapı gösterir. Grida türü kum lagosu olarak da bilinmektedir. Açık kahverengi derisi üzerine gövde boyunca uzanan koyu renk ince çizgileri ile kolayca tanınır.

Lagos balığı, Börtlek adı ile de anılır. Derin sularda yakalanır. Derinden yüzeye çıkarılırken basınç farkından dolayı gözlerinin dışarı doğru fırlamasından dolayı börtlek adı verilmiştir.

Rize’ nin Çayeli ilçesinde Bizans dönemine ait bir kale …

Zeleki,
Bizans dönemine ait bir kale.

Rize’ nin Çayeli ilçesinde Bizans dönemine ait bir kale.
Zeleki kalesi Çayeli ilçesinin iki kilometre kadar doğusunda, Çayeli Tünelinin üst kısmında yer alır. Kale, Bizans dönemine aittir. Kalenin yapım tarihi bilinmemekle birlikte XII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde harap durumdadır.

Rize ilindeki diğer kaleler;

Rize Kalesi,
Rize kent merkezinin güneybatısında yer alır. Kale, bir iç kale ve aşağı kaleden oluşur. Kalenin yapıldığı tarih bilinmemektedir. Ancak iç kale VI. yüzyılda yeniden inşa edildiği tahmin ediliyor. XIV. yüzyıl başlarında Ceneviz’ liler tarafından aşağı surlar yapılmış.


Ciha Kalesi,
Pazar ilçesinden 7 km. içerdedir. Kalenin değeri yeni anlaşılmaktadır. Yücehisar Köyü sınırları içindedir. Hemşin Deresinin doğusunda yer alır.

Kız Kalesi,
Pazar ilçesinin batı girişinde bulunan küçük bir burunda kurulmuş. Kalenin kara ile bağlantısı kesilmiştir.

Zil Kale,
Ortaçağın sonlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Kale, Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına deresinin batı yamacında kuruludur.

Kala-i Bala,
Çamlıhemşin ilçesinin 40 km. güneyindedir. Hisarcık Köyü sınırları içerisindedir. Varoş Kale olarak da bilinir.

Bozuk Kale,
Rize il merkezinin 10 km. doğusundadır. Rize Gündoğdu belediyesinde dere kenarındadır.

1 2 3 4 5 73